GEMEENTEBLAD
Nr. 132481
27 september
2016


Gemeente Nissewaard - Verordening regelende het instellen en het toekennen van de Erepenning, de Jan Campertpenning en de Nissewaardpenning

De raad der gemeente Nissewaard;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel d.d. 7 september 2016 van burgemeester en wethouders;

gehoord het advies van de commissie Bestuur van 30 augustus 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de "Verordening regelende het instellen en het toekennen van de Erepenning, de Jan Campertpenning en de Nissewaardpenning".

 

Artikel 1

Ingesteld wordt een Erepenning, de Jan Campertpenning en de Nissewaardpenning.

Paragraaf 1 Erepenning

Artikel 2

De Erepenning wordt toegekend aan natuurlijke personen, die al dan niet ingezetene zijn van de gemeente Nissewaard die zich in zeer bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeente en/of haar inwoners door:

 1. het zich langdurig en intensief inzetten voor de gemeente en/of haar inwoners;
 2. het verrichten van een bijzondere menslievende daad;
 3. het leveren van bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport;
 4. het verrichten van bijzondere verdiensten op plaatselijk maatschappelijk of ander gebied.

Artikel 3

 1. De Erepenning wordt op voorstel van de burgemeester toegekend door het Seniorenconvent van de raad en wordt uitgereikt door de burgemeester.
 2. Het besluit vermeldt op grond van welke overwegingen de toekenning tot stand is gekomen.

Artikel 4

 1. De Erepenning heeft een ronde vorm met een diameter van 50 millimeter, een dikte van 2 millimeter en wordt geslagen in goud.
 2. De Erepenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente met daaromheen de woorden: "Erepenning gemeente Nissewaard" en draagt aan de keer zijde een toepasselijke inscriptie.

Paragraaf 2 Jan Campertpenning

Artikel 5

De Jan Campertpenning wordt toegekend aan natuurlijke personen, die al dan niet ingezetene zijn van de gemeente Nissewaard en die zich belangeloos op buitengewone wijze hebben ingezet voor de samenleving in de gemeente Nissewaard op algemeen, sociaal, maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch gebied. Het gaat hierbij vooral om mensen die initiatieven nemen, actief, creatief, standvastig en volhardend zijn in het nastreven van hun doelen en hiermee een ambassadeursfunctie vervullen voor de gemeente.

Artikel 6

 1. de Jan Campertpenning wordt op voorstel van de burgemeester toegekend door het Seniorenconvent van de raad en uitgereikt door de burgemeester.
 2. Het besluit vermeldt op grond van welke overwegingen de toekenning tot stand is gekomen.

Artikel 7

 1. De Jan Campertpenning heeft een ronde vorm, met een diameter van 60 mm, een dikte van 5 millimeter en wordt gegoten in brons.
 2. De Jan Campertpenning vertoont aan de voorzijde een afbeelding van Jan Campert met hoed met daarnaast de woorden: 'Jan Campert' en draagt aan de keerzijde een de inscriptie "Ik deed wat ik moest doen". De penning wordt uitgereikt in combinatie met een zilveren draagspeld (de hoed).

Paragraaf 3 Nissewaardpenning

Artikel 8
De Nissewaardpenning wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de medemens en daarmee de gemeenschapszin in de gemeente Nissewaard hebben bevorderd.

Artikel 9

 1. de Nissewaardpenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders en wordt uitgereikt door de burgemeester of een wethouder.
 2. Het besluit vermeldt op grond van welke overwegingen de toekenning tot stand is gekomen.

Artikel 10

 1. De Nissewaardpenning heeft een ronde vorm met een diameter van 40 millimeter, een dikte van 2,5 millimeter en wordt gegoten in brons.
 2. De Nissewaardpenning vertoont aan de voorzijde het thema "het stadse" van Nissewaard met onderschrift "Nissewaard" en aan de keerzijde het thema "het groen".

Paragraaf 4 Algemene bepalingen

Artikel 11

Bij de uitreiking van de toegekende penning wordt aan de begiftigde, als bewijs van verleende onderscheiding, een oorkonde uitgereikt, waarvan het model door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Artikel 12

 1. Van het toekennen van de Erepenning, de Jan Campertpenning en de Nissewaardpenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register dat de naam "Ereboek der gemeente Nissewaard" draagt.
 2. In het Ereboek zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt het navolgende vermeld:
  1. de naam, geboortedatum, geboorteplaats en de woonplaats van de begiftigde
  2. de aard van de onderscheiding;
  3. de bijzonderheden die tot het verlenen van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 13

 1. De in deze verordening genoemde penningen zijn na uitreiking eigendom van de begiftigde.
 2. Aan de toekenning van de in deze verordening genoemde penningen zijn geen rechten en verplichtingen verbonden.

Artikel 14

De in deze verordening genoemde penningen kunnen postuum worden toegekend.

Artikel 15

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 16

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening regelende het instellen en het toekennen van de Erepenning, de Jan Campertpenning en de Nissewaardpenning".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeente Nissewaard van 14 september 2016.

de griffier,
S.J.
 
de voorzitter,
M. Salet