GEMEENTEBLAD
Nr. 131457
26 september
2016


Regeling Gemeentelijke Onderscheidingen gemeente Lisse 2016

Herplaatsing van Gemeenteblad 2016, nr. 117276 van 24 augustus 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Lisse

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat het vaststellen van een regeling wenselijk is;

besluiten:

 

de Regeling Gemeentelijke Onderscheidingen gemeente Lisse 2016 vast te stellen.

 

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Adviescommissie Onderscheidingen Lisse
Onafhankelijke commissie ter beoordeling van de voordrachten.

College
College van burgemeester en wethouders.

Gemeentelijke speld
Vergulde reversspeld met de leeuwenkop uit het gemeentelogo als waardering voor raadsleden (bij beëindigen raadslidmaatschap).

Instellingsbesluit
Besluit waarin de taken van de Adviescommissie onderscheidingen Lisse zijn vastgesteld.

Lissese jeugdprijs
De prijs (jaarlijks) voor een individuele jongere in de leeftijd van 6 – 22 jaar. De prijs bestaat uit kaartjes voor 2 personen voor een bezoek aan Floralis (bioscoop en een etentje) en een geldprijs á € 100,– te investeren in vereniging/club/kerk of initiatief.

Mantelzorger
Persoon die op een (buitengewone) manier zorg verleent aan iemand uit de eigen omgeving.

Mantelzorgcompliment
Blijk van waardering voor mantelzorgers.

Mantelzorgconsulent
Deze consulent is werkzaam bij Welzijn Hillegom.

Register
Overzicht van alle personen die een van de Gemeentelijke Onderscheidingen hebben ontvangen.

Sportkampioen(en)
De waardering voor Lissese sportkampioenen die individueel of in teamverband een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap hebben behaald. De waardering bestaat uit VVV-bonnen ter waarde van € 250,– voor een team en € 50,– voor een individuele sporter.

Uitreiking
Het moment dat de onderscheiding wordt overhandigd.

Vrijwilliger(s)
Persoon, of een groep vrijwilligers, die zich langdurig, belangeloos en op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft/hebben ingezet voor de Lissese gemeenschap.

Vrijwilligersprijzen
De Vrijwilligersprijzen (jaarlijks) voor een groep vrijwilligers of een individuele vrijwilliger. De prijzen bestaan uit een bronzen penning met op de ene zijde een inscriptie 'kanjer' voor een individuele danwel 'kanjers' voor een groep vrijwilligers. Op de andere zijde het logo van de gemeente Lisse. Aan de jaarlijkse vrijwilligersprijzen zijn ook geldprijzen verbonden nl. € 50,– voor de individuele prijswinnaar en € 200,– voor de groepsprijs).

Waarderingsspeld
Zilveren speld met het logo van de gemeente Lisse in kleur als waardering voor een vrijwilliger of mantelzorger.

Artikel 2 Toepassing

De gemeente Lisse kent de volgende Gemeentelijke Onderscheidingen:

 1. gemeentelijke speld;
 2. gemeentelijke vrijwilligersprijzen;
 3. gemeentelijke Lissese jeugdprijs;
 4. gemeentelijke waarderingsspeld;
 5. mantelzorgcompliment;
 6. sportkampioen(en).

Artikel 3 Vereisten toekenning

Voor het indienen van een voordracht voor een Gemeentelijke onderscheiding gelden de volgende vereisten voor toekenning:

Artikel 4 Criteria

De voordracht voor een Gemeentelijke onderscheiding moet voldoen aan de volgende criteria. Deze criteria kunnen facultatief gehanteerd worden bij de beoordeling of een persoon of groep in aanmerking komt voor een Gemeentelijke Onderscheiding:

Artikel 5 Adviescommissie Onderscheidingen Lisse

De gemeente Lisse kent een Adviescommissie Onderscheidingen Lisse. De samenstelling, taken en bevoegdheden van deze commissie zijn vastgelegd in het 'Instellingsbesluit Adviescommissie Onderscheidingen Lisse'.

HOOFDSTUK 2 Gemeentelijke speld voor raadsleden

Artikel 6 Instelling

De gemeentelijke speld voor raadsleden wordt uitgereikt aan raadsleden bij het beëindigen van het raadslidmaatschap.

Artikel 7 Vereisten toekenning

Een voorgedragen raadslid moet zich minimaal voor een periode van 4 jaar hebben ingezet (één raadsperiode).

Artikel 8 Aanvraag en uitreiking

De griffie doet de voordrachten voor de gemeentelijke speld voor raadsleden. Deze speld wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens de laatste raadsvergadering van het betreffende raadslid.

HOOFDSTUK 3 Vrijwilligersprijzen individueel en groep

Artikel 9 Instelling

De Vrijwilligersprijzen worden uitgereikt aan een individuele vrijwilliger en aan een groep vrijwilligers.

Artikel 10 Aanvraag

Voordrachten voor de vrijwilligersprijzen moeten vóór 15 november worden ingediend bij het college.

Artikel 11 Beoordeling

De Adviescommissie Onderscheidingen Lisse beoordeelt of de voordrachten aan één of meerdere van de in artikel 4 gestelde criteria voldoen.

Artikel 12 Nominaties 3 per categorie

De Adviescommissie Onderscheidingen Lisse maakt een keuze uit de voordrachten. Het onderbouwde advies van de commissie met de keuze voor 3 genomineerden per categorie wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Het college neemt aan de hand van het advies een besluit. Na het besluit van het college worden de 3 genomineerden per categorie bekend gemaakt om zo de inwoners van de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen voor één van de genomineerden per categorie.

Artikel 13 Toekenning

De toekenning van de jaarlijkse vrijwilligersprijzen geschiedt door het college.

Artikel 14 Uitreiking

De uitreiking van de vrijwilligersprijzen vindt plaats in het openbaar door een lid van het college tijdens de nieuwjaarsreceptie. Van de toekenning wordt mededeling gedaan aan de pers.

HOOFDSTUK 4 Lissese jeugdprijs

Artikel 15 Instelling

De Lissese jeugdprijs wordt uitgereikt aan een individuele jongere in de leeftijd 6 – 22 jaar, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich onderscheiden door individuele bijzondere prestaties of initiatieven voor de gemeente. Jong geleerd is oud gedaan, in de korte tijd dat zij vrijwilligerswerk doen zijn zij al erg waardevol voor de samenleving en dat wordt gewaardeerd.

Artikel 16 Aanvraag

Voordrachten voor de Lissese jeugdprijs moeten vóór 15 november worden ingediend bij het college.

Artikel 17 Beoordeling

De Adviescommissie Onderscheidingen Lisse beoordeelt of de voordrachten aan één of meerdere van de in artikel 4 gestelde criteria voldoen. De adviescommissie wordt voor de beoordeling van deze prijs per jaar éénmalig aangevuld met een extra lid.

Artikel 18 Nominaties

De Adviescommissie Onderscheidingen Lisse maakt een keuze uit de voordrachten. Het onderbouwde advies van de commissie met de keuze voor 3 genomineerden wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Het college neemt aan de hand van het advies een besluit. Na het besluit van het college worden de 3 genomineerden bekend gemaakt om zo de inwoners van de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen voor één van de genomineerden.

Artikel 19 Toekenning

De toekenning van de Lissese jeugdprijs geschiedt door het college.

Artikel 20 Uitreiking

De uitreiking van de Lissese jeugdprijs vindt plaats in het openbaar door een lid van het college tijdens de nieuwjaarsreceptie. Van de toekenning wordt mededeling gedaan aan de pers.

HOOFDSTUK 5 WaarderingsspeldArtikel 21 Instelling

De waarderingsspeld kan, door het jaar heen, worden toegekend als blijk van waardering jegens een persoon, die zich als vrijwilliger of mantelzorger lange tijd en op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 22 Aanvraag

 1. Een voordracht voor de toekenning van de onderscheiding moet worden ingediend bij het college via een door het college vast te stellen formulier.
 2. Een voordracht voor de waarderingsspeld kan het hele jaar door worden aangevraagd, de uitreiking kan ook door het jaar heen.
 3. De voordracht moet minimaal 3 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum worden ingediend.

Artikel 23 Beoordeling

 1. De adviescommissie Onderscheidingen Lisse beoordeelt of de voordracht aan één of of meerdere aan de gestelde criteria voldoet.
  1. De Adviescommissie Onderscheidingen Lisse stelt een onderbouwd advies op voor het college.
  2. Het college neemt aan de hand van het advies een besluit.
 2. In afwijking van het gestelde onder 1 neemt de burgemeester in voorkomende spoedgevallen een besluit over het toekennen van de waarderingsspeld.

Artikel 24 Toekenning

De toekenning van de waarderingsspeld geschiedt door een wethouder.

Artikel 25 Uitreiking

 1. De uitreiking van de waarderingsspeld vindt plaats in het openbaar door een wethouder, tenzij de aanvrager heeft gevraagd op een uitreiking in het openbaar geen prijs te stellen.
 2. Van de toekenning wordt mededeling gedaan aan de pers, tenzij de aanvrager expliciet heeft aangegeven dat de ontvanger niet in het openbaar wil treden.

HOOFDSTUK 6 Mantelzorgcompliment

Artikel 26 Aanvraag, beoordeling, toekenning en uitreiking

 1. Het Mantelzorgcompliment, kan door het jaar heen, worden toegekend als blijk van waardering aan mantelzorgers van zorgvragers die in Lisse wonen.
 2. De hele procedure van aanvragen, beoordeling, toekenning en uitreiking van deze onderscheiding geschiedt door de mantelzorgconsulent.

HOOFDSTUK 7 Sportkampioen(en)

Artikel 27 Instelling

De sportkampioen(en) ontvangt een waardering voor zijn/haar/hun sportieve prestaties.

Artikel 28 Aanvraag

 1. Een voordracht voor de toekenning van deze onderscheiding moet worden ingediend bij het college via een door het college vast te stellen formulier.
 2. De voordracht moet minimaal 2 maanden voor de uitreikingsdatum worden ingediend.

Artikel 29 Toekenning

De toekenning van de waardering voor een sportkampioen geschiedt door het college.

Artikel 30 Uitreiking

De uitreiking van de waardering voor de sportkampioen vindt plaats in het openbaar door een lid van het college tijdens Koningsdag in het jaar volgend op het behalen van het kampioenschap.

HOOFDSTUK 8 Overige bepalingen

Artikel 31 Register

 1. Van elke toekenning van een Gemeentelijke Onderscheiding houdt het college aantekening bij in een openbaar register dat via de gemeentelijke website is te raadplegen, met uitzondering van het mantelzorgcompliment.
 2. In het register worden in ieder geval vermeld: naam, vereniging, de soort Gemeentelijke Onderscheiding de gelegenheid van toekenning en het jaar van uitreiking.
 3. De ontvanger van een waarderingsspeld die wordt toegekend aan een mantelzorger wordt in het register opgenomen tenzij de aanvrager expliciet heeft aangegeven dat de ontvanger niet in het openbaar wil treden.

Artikel 32 Brochure en Voordrachtformulier

 1. Er is een brochure beschikbaar waarin alle informatie over de Gemeentelijke Onderscheidingen is opgenomen.
 2. Er is een voordrachtformulier beschikbaar voor alle voordrachten voor een Gemeentelijke Onderscheiding.

HOOFDSTUK 9 Slotbepalingen

Artikel 33 Intrekking voorgaande regelingen en inwerkingtreding

Artikel 34 Citeerartikel

Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Regeling Gemeentelijke Onderscheidingen gemeente Lisse 2016'.

 

Aldus vastgesteld op 16 augustus 2016
Burgemeester en wethouders van Lisse,

De burgemeester,

Mw. L. Spruit

De gemeentesecretaris,

J. Schellevis


TOELICHTING op de 'Regeling Gemeentelijke Onderscheidingen gemeente Lisse 2016'

Inleiding

De gemeente wil graag burgers en meer specifiek jeugd en jongeren stimuleren om actief en positief deel te nemen aan de Lissese samenleving.

Er zijn burgers in alle leeftijden die zich op een uitzonderlijke wijze vrijwillig inzetten voor Lisse. Verdiensten die hun doorwerking hebben op de samenleving en de toekomst van Lisse. Deze burgers verdienen erkenning voor deze bijzondere verdienste(n) voor de gemeente Lisse. Ze komen in aanmerking voor een gemeentelijke onderscheiding.

 

De exclusiviteit van een Gemeentelijke Onderscheiding moet hierbij centraal staan. Dit geldt zowel voor inwoners van Lisse als personen van buiten Lisse, en specifiek op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied. Iedereen kan iemand anders voordragen voor een Gemeentelijke Onderscheiding.

 

Deze beleidsregel gaat over de Gemeentelijke Onderscheidingen van de gemeente Lisse. Deze beleidsregel heeft tot doel:

Vastleggen hoe de Gemeente Lisse omgaat met Gemeentelijke Onderscheidingen en overzichtelijk maken op welke manier deze kunnen worden aangevraagd, wat de criteria zijn en de vorm van uitgifte van de onderscheidingen.

Artikelsgewijze toelichting

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Spreekt voor zich.

Artikel 2 Toepassing

Naast het feit dat de verenigingen/ organisaties/ stichtingen zelf hun vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten heeft de gemeente de mogelijkheid om Gemeentelijke Onderscheidingen uit te reiken.

Artikel 3 Vereisten toekenning

Artikel 4 Criteria

Sinds 2012 worden de gemeentelijke spelden voor raadsleden uitgereikt aan raadsleden bij het beëindigen van het raadslidmaatschap. Er zijn geen grondslagen of criteria vastgesteld.

De jaarlijkse vrijwilligersprijs wordt uitgereikt sinds 1997. In 2006 zijn de criteria voor de Vrijwilligersprijs groep vastgesteld, deze zijn in 2007 voor de individuele prijs aangepast.

De waarderingsspelden worden uitgereikt sinds 2009, er zijn geen grondslagen of criteria vastgesteld. Er is nog geen Lissese jeugdprijs. Hieronder wordt nader ingegaan op de verschillende onderscheidingen.

Artikel 5 Adviescommissie Onderscheidingen Lisse

De Adviescommissie Onderscheidingen Lisse heeft tot taak de voordrachten voor de vrijwilligersprijzen en de Lissese jeugdprijs te beoordelen en aan het college een gemotiveerd advies uit te brengen met betrekking tot de 3 nominaties per categorie.

Daarnaast heeft zij de taak de voordrachten voor een waarderingsspeld door het jaar heen te beoordelen en daarvan aan het college een gemotiveerd advies uit te brengen.

Voor de uitvoering van haar taken is een instellingsbesluit opgesteld waarin de samenstelling, zittingsduur en de werkwijze van de commissie is opgenomen.

De benoeming van de leden geschiedt door het college. De leden worden benoemd voor een periode, die gelijk loopt met de zittingsperiode van het college.

Voor de beoordeling van de voordrachten van de Lissese jeugdprijs wordt jaarlijks éénmalig een extra lid aan de commissie toegevoegd.

HOOFDSTUK 2 Gemeentelijke speld voor raadsleden(nieuw)

Artikel 6 Instelling

Spreekt voor zich.

Artikel 7 Vereisten toekenning

Spreekt voor zich.

Artikel 8 Aanvraag en uitreiking

Spreekt voor zich.

HOOFDSTUK 3 Vrijwilligersprijzen individueel en groep

Artikel 9 Instelling

Spreekt voor zich.

Artikel 10 Aanvraag

Spreekt voor zich.

Artikel 11 Beoordeling

Spreekt voor zich.

Artikel 12 Nominaties 3 per categorie

Aansluitend worden de nominaties bekend gemaakt op de Lissese website, op de gemeentepagina en bij de Bibliotheek en het CJG. Gedurende een bepaalde periode kan, via de Lissese website of op papier gestemd worden op de 3 genomineerden per categorie.

Artikel 13 Toekenning

Spreekt voor zich.

Artikel 14 Uitreiking

Spreekt voor zich.

HOOFDSTUK 4 Lissese jeugdprijs

Artikel 15 Instelling

Spreekt voor zich.

Artikel 16 Aanvraag

Spreekt voor zich.

Artikel 17 Beoordeling

Spreekt voor zich.

Artikel 18 Nominaties

Aansluitend worden de nominaties bekend gemaakt op de Lissese website, op de gemeentepagina en bij de Bibliotheek en het CJG. Gedurende een bepaalde periode kan, via de Lissese website of op papier gestemd worden op de 3 genomineerden.

Artikel 19 Toekenning

Spreekt voor zich.

Artikel 20 Uitreiking

Spreekt voor zich.

HOOFDSTUK 5 Waarderingsspeld

In de Wmo nota 2013–2016 en de Evaluatie waardering vrijwilligers 2013 is opgenomen dat de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers waarderen, de manier waarop wordt niet benoemd.

Sinds 2009 kent de gemeente Lisse de waarderingsspeld toe aan vrijwilligers en mantelzorgers uit Lisse. Er zijn geen criteria vastgesteld, alle voordrachten hebben tot nu toe steeds tot toekenning geleid.

De waarderingsspeld is vanaf 2009 tot 2014 ook uitgereikt aan alle voorgedragen vrijwilligers tijdens de Sportverkiezingen (buiten de Sportvrijwilliger van het jaar).

Uitreiking van een waarderingsspeld is een speciale erkenning, deze wordt uitgereikt voor een uitzonderlijke verdienste.

Artikel 21 Instelling

Spreekt voor zich.

Artikel 22 Aanvraag

De waarderingsspeld kan door iedereen worden aangevraagd; denk aan ouders, familie, buren, een leerkracht van school of een leerkracht van de sport-of muziekvereniging.

Artikel 23 Beoordeling

Het, voor dit doel aangepaste, instellingsbesluit van de Adviescommissie onderscheidingen Lisse is als bijlage 2 opgenomen.

Artikel 24 Toekenning

Spreekt voor zich.

Artikel 25 Uitreiking

Spreekt voor zich.

HOOFDSTUK 6 Mantelzorgcompliment

Artikel 26 Aanvraag, beoordeling, toekenning en uitreiking

Dit blijk van waardering bestaat uit VVV-bonnen twv € 100,–.

Deze wijze van waardering wordt in de regio 2015 geëvalueerd. Voor 2016 wordt gezamenlijk een nieuwe opzet voorbereid.

HOOFDSTUK 7 Sportkampioen(en)

Artikel 27 Instelling

Spreekt voor zich.

Artikel 28 Aanvraag

De voordracht moet worden ingediend in het kalenderjaar volgend op het kampioenschap.

Artikel 29 Toekenning

Spreekt voor zich.

Artikel 30 Uitreiking

Spreekt voor zich.

HOOFDSTUK 8 Overige bepalingen

Artikel 31 Register

De Gemeentelijke Onderscheidingen zijn bij inwoners relatief onbekend. Met het openbaar register geven we inzicht welke personen, welke Gemeentelijke Onderscheiding op welk moment hebben ontvangen.

Artikel 32 Brochure en Voordrachtformulier

Om de Gemeentelijke Onderscheidingen opnieuw onder de aandacht van de inwoners te brengen wordt een brochure opgesteld. Hierin is alle informatie over de Gemeentelijke Onderscheidingen opgenomen.

Het nieuwe voordrachtformulier is voor de voordrachten voor alle Gemeentelijke Onderscheidingen.

HOOFDSTUK 9 Slotbepalingen

Artikel 33 Intrekking voorgaande regelingen en inwerkingtreding

Spreekt voor zich.

Artikel 34 Citeerartikel

Spreekt voor zich.


1)   Uitgezonderd jeugdprijs

2)   Uitgezonderd jeugdprijs en mantelzorgers