GEMEENTEBLAD
Nr. 124628
12 september
2016


Beleidsregel KrimpenerWAARDSPELD

Doel:
De gemeente Krimpenerwaard kent twee gemeentelijke onderscheidingen:

Het ereburgerschap dient een exclusief karakter te dragen en kan bij zeer hoge uitzondering worden verleend om het exclusieve karakter van de onderscheiding te behouden. Denk hierbij aan iemand die een gouden medaille heeft behaald tijdens de Olympische spelen. Het ereburgerschap is geregeld in de Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap.
Naast het ereburgerschap is er behoefte aan een tweede lokale onderscheiding met een minder exclusief karakter. Deze tweede lokale onderscheiding zou geschikt zijn voor een breder publiek en daar richt deze beleidsregel zich op.

Artikel 1 Instelling KrimpenerWAARDSPELD
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard stelt de KrimpenerWAARDSPELD in.

Artikel 2 Oorkonde
Indien een KrimpenerWAARDSPELD wordt uitgereikt gaat dit altijd tezamen met een oorkonde. Op deze oorkonde wordt behalve de naam, woonplaats en geboortedatum van de begiftigde tevens vermeld wat de reden voor de toekenning is.

Artikel 3 Voordracht
Iedereen kan een kandidaat voor de KrimpenerWAARDSPELD voordragen bij het college van burgemeester en wethouders door het bijbehorende voordrachtformulier, dat op de gemeentelijke website beschikbaar is en telefonisch is op te vragen, volledig en gemotiveerd in te vullen.

Artikel 4 Toetsingscriteria
De KrimpenerWAARDSPELD kan toegekend worden als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet ingezetenen en rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt. Om eenduidigheid van dit beleid te bevorderen en willekeur te voorkomen geven de onderstaande voorbeelden inzicht wanneer een KrimpenerWAARDSPELD op zijn plaats kan zijn:

Artikel 5 Besluitvorming
De toekenning van de KrimpenerWAARDSPELD geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Register

  1. Van elke toekenning zal het college van burgemeester en wethouders een aantekening in een register maken.
  2. In dit register worden behalve de naam, woonplaats en geboortedatum van de begiftigde tevens vermeld wat de reden voor de toekenning is.

Artikel 7 Intrekking KrimpenerWAARDSPELD

  1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het besluit tot het verlenen van de KrimpenerWAARDSPELD worden ingetrokken.
  2. Aan de begiftigde wordt van een besluit bedoeld in het eerste lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende KrimpenerWAARDSPELD en de bijbehorende oorkonde aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 8 Intrekking oude beleidsregel
Op de dag van inwerkingtreding van deze beleidsregel, wordt de beleidsregel van de voormalige gemeente Nederlek genaamd 'Instelling gemeentelijke onderscheiding (Polanen-oorkonde)' ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 10 Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel KrimpenerWAARDSPELD