GEMEENTEBLAD
Nr. 131458
26 september
2016


Instellingsbesluit Adviescommissie Onderscheidingen Lisse

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse;

 

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake de toekenning van de gemeentelijke onderscheidingen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

in te stellen een 'Adviescommissie Onderscheidingen Lisse', overeenkomstig het navolgende Instellingsbesluit;

 

Inleidende bepaling

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. commissie:
  de 'Adviescommissie Onderscheidingen Lisse';
 2. lid:
  lid van de commissie;
 3. vergadering:
  vergadering van de commissie;
 4. college:
  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse;
 5. de Lissese jeugdprijs:
  een door de gemeente Lisse ingestelde onderscheiding voor jeugd in de leeftijd 6 22 jaar, dat eenmaal per jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt uitgereikt;
 6. mantelzorger:
  persoon die op een (buitengewone) manier zorg verleent aan iemand uit de eigen omgeving;
 7. sportkampioen:
  iemand die individueel of in teamverband een titel in het NK, EK of WK heeft behaald, die tijdens een huldiging een waardering hiervoor ontvangen;
 8. vrijwilligerswerk:
  werk dat onverplicht en onbetaald voor anderen of voor de gemeenschap wordt verricht;
 9. vrijwilligers:
  rechtspersonen of natuurlijke personen die vrijwilligerswerk verrichten;
 10. vrijwilligersprijzen Lisse:
  de door de gemeente Lisse ingestelde onderscheidingen voor een groep vrijwilligers en een individuele vrijwilliger, die eenmaal per jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie worden uitgereikt;
 11. waarderingsspeld:
  de door de gemeente Lisse ingestelde onderscheiding voor een vrijwilliger of mantelzorger die door het jaar heen worden uitgereikt.

Artikel 2 Taken

 1. De commissie heeft tot taak de voordrachten te beoordelen en jaarlijks aan het college een gemotiveerd advies uit te brengen met betrekking tot de nominaties van 3 voordrachten per categorie van de jaarlijkse Vrijwilligersprijzen.
 2. De commissie kan voorts gevraagd en ongevraagd aan het college aanbevelingen doen over zaken die in verband staan met de voorbereiding en uitvoering van de uitreiking van de vrijwilligersprijzen.
 3. De commissie heeft tot taak de voordrachten voor een jeugdprijs te beoordelen en jaarlijks aan het college een gemotiveerd advies uit te brengen met betrekking tot de nominaties van 3 voordrachten van de Lissese jeugdprijs.
 4. De commissie heeft tot taak de voordrachten voor een waarderingsspeld door het jaar heen te beoordelen en daarvan aan het college een gemotiveerd advies uit te brengen.
 5. De commissie kan bij onduidelijkheid of twijfel navraag doen over de voordracht.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 1. De commissie bestaat uit vier onafhankelijke leden die voeling hebben met en een brede kennis hebben van het vrijwilligerswerk in Lisse.
 2. Voor de beoordeling van de voordrachten van de Lissese jeugdprijs wordt elk jaar een extra lid aan de commissie toegevoegd.
 3. Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd.

Artikel 4. Benoeming, zittingsduur en vacatures

 1. De benoeming van de in artikel 3, eerste lid genoemde leden geschiedt door het college.
 2. De leden worden benoemd voor een periode, die gelijk loopt met de zittingsperiode van het college. Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar.
 3. Het college kan een lid ontslaan, indien het daar gewichtige redenen voor ziet.
 4. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij/zij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het college. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als zijn opvolger is benoemd.
 5. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, wordt naast een voordracht van de commissie ook een vacature op de gemeentelijke pagina en de website geplaatst.
 6. In 2016 wordt een vacature geplaatst voor 1 extra lid voor de commissie voor de beoordeling van de Lissese jeugdprijs.
 7. De beoordeling van de voorgedragen (extra) kandidaat is in samenspraak met de gemeente.
 8. Na 2016 wordt de winnaar van de Lissese jeugdprijs van het vorig jaar gevraagd de voordracht te beoordelen.
 9. Het college beslist zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.
 10. De commissie kan kandidaten voor een vacature voordragen aan het college.

Artikel 5. Werkwijze

 1. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
 2. De voorzitter wordt uit haar midden gekozen voor de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, lid 2.
 3. De commissie vergadert gemiddeld 3 keer per jaar, een en ander volgens een door de commissie op te stellen vergaderschema voor de jaarlijks uit te reiken vrijwilligersprijzen en de Lissese jeugdprijs.
 4. De commissie vergadert daarnaast extra naar aanleiding van de voordrachten voor de waarderingsspelden door het jaar heen.
 5. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
 6. De commissie legt de uitkomsten van haar beraadslagingen schriftelijk vast en motiveert op basis daarvan de voordrachten aan het college zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 en artikel 2 lid 3.
 7. Voor het overige regelt de commissie zelf haar werkzaamheden. Zij kan daarbij desgewenst assistentie inroepen van door of namens het college aangewezen ambtenaren voor het leveren van de voor de werkzaamheden van de commissie nodige stukken.

Slotbepalingen

Artikel 6 Opheffing commissie

Het college kan besluiten de commissie op te heffen.

Artikel 7 Uitleg besluit

In de gevallen waarin dit Instellingsbesluit niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van het Instellingsbesluit, beslist de adviescommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 8 Naam en inwerkingtreding

 1. Het 'Instellingsbesluit commissie vrijwilligersprijs' dd. 21-11-2006 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de Regeling Gemeentelijke Onderscheidingen gemeente Lisse 2016 in werking treedt.
 2. Dit instellingsbesluit kan worden aangehaald als 'Instellingsbesluit Adviescommissie onderscheidingen 2016'.
 3. Dit instellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld op 16 augustus 2016

Burgemeester en wethouders van Lisse,

De burgemeester,

Mw. L. Spruit

De gemeentesecretaris,

J. Schellevis