GEMEENTEBLAD
Nr. 67811
23 juli
2015


Verordening cultuurprijzen Leudal 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2015
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;
b e s l u i t :
vast te stellen de volgende
VERORDENING CULTUURPRIJS LEUDAL 2016

Artikel 1.
Ingaande het jaar 2016 wordt door de gemeenteraad Leudal

 1. Een cultuurprijs beschikbaar gesteld, bestaande uit een legpenning en een bedrag van € 375,00;
 2. Een publieks cultuurprijs beschikbaar gesteld, bestaande uit een legpenning en een bedrag van € 250,00;

Artikel 2.
De in artikel 1 genoemde prijzen kunnen eenmaal per jaar worden toegekend.

Artikel 3.

 1. De in artikel 1 genoemde prijzen worden toegekend aan een persoon, groep van personen, een instelling of organisatie wonende c.q. gevestigd in de gemeente Leudal, die een van de in lid 2 genoemde cultuurdisciplines, al dan niet beroepsmatig beoefent en zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling of bevordering van deze culturele disciplines in de gemeente Leudal.
 2. De in artikel 1 genoemde prijzen worden beschikbaar gesteld voor een van de onderstaande disciplines van de culturele sector:
  1. audiovisuele kunst
  2. beeldende kunst
  3. theater
  4. dans
  5. muziek
  6. letteren
  7. erfgoed
 3. De Cultuurprijs kan slechts eenmaal in de vijf jaar aan dezelfde individuele kunstbeoefenaar, personen en/of gezelschappen worden toegekend.

Artikel 4.

 1. De Cultuurprijs Leudal wordt toegekend door een door de gemeenteraad benoemde Jury Cultuurprijs Leudal.
 2. De Publieks Cultuurprijs Leudal wordt via een verkiezing toegekend door de inwoners van de gemeente Leudal.

Artikel 5.

 1. De Jury Cultuurprijs Leudal bestaat uit drie leden.
 2. De leden van de Jury worden door de gemeenteraad benoemd.
 3. De ambtenaar bevoegd in de functie Kunst en Cultuur vervult de functie van ambtelijke secretariële ondersteuning van de Jury.
 4. Deze ambtelijke secretaris heeft in de Jury geen stemrecht.
 5. De Jury kiest zelf uit hun midden een voorzitter.
 6. Ieder jaar treedt het langst zittende lid af en wordt vervangen.
 7. Een aftredend lid kan pas na vijf jaar opnieuw herbenoemd worden.
 8. Een jurylid komt tijdens zijn lidmaatschap en ook drie jaar daarna, niet in aanmerking voor een van de twee bovengenoemde prijzen. Ditzelfde geldt ook voor huisgenoten dan wel naaste verwanten van een jurylid.
 9. Bijeenkomsten worden bijgewoond en ondersteund door genoemde ambtenaar.
 10. Overleggen vinden alleen plaats indien zowel de jury voltallig is én de ambtelijke ondersteuning aanwezig is.

Artikel 6.

 1. Jaarlijks wordt de Leudalse bevolking gevraagd kandidaten voor te dragen voor de Publieks Cultuurprijs Leudal.
 2. Hiervoor vindt herhaalde informatievoorziening plaats in de periode van kandidaatstelling.
 3. Deze voordrachten moeten gemotiveerd zijn.
 4. Een voorgedragen kandidaat kan geen deel uitmaken van de Jury Cultuurprijs Leudal.
 5. Uit alle schriftelijke stemmen van het publiek per email wordt de winnaar van de Publieks Cultuurprijs gekozen, waarbij de ambtelijke ondersteuning het aantal stemmen telt. De voorgedragen kandidaat met de meeste stemmen wint de Publieks Cultuurprijs.
 6. De jury kiest zelfstandig (buiten bovengenoemde voordrachten om) een winnaar van de Cultuurprijs Leudal. Zij maakt hierover een verantwoordingsrapport.
 7. Een winnaar van de Publieks Cultuurprijs dan wel de Cultuurprijs Leudal kan deze prijs niet opnieuw verkrijgen binnen een periode van 5 jaar.
 8. Jaarlijks zal de Cultuurprijs worden uitgereikt op een passend tijdstip tijdens een bijeenkomst waarin kunst en cultuur centraal staan. Hierin leest de voorzitter van de jury het juryrapport voor.
 9. De Cultuurprijs Leudal en de Publieks Cultuurprijs Leudal worden door de voorzitter van de Jury en de voor-zitter van de Gemeenteraad uitgereikt.

Artikel 7.

 1. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2016
 2. De verordening kan worden aangehaald als "Verordening Cultuurprijzen Leudal 2016"
 3. De "Verordening Cultuurprijzen Leudal" vastgesteld op 22 mei 2012 wordt ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 30 juni 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier      

De voorzitter,
Drs. W.A.L.M. Cornelissen       A.H.M. Verhoeven MPM