GEMEENTEBLAD
Jaargang 2015
Nr. 48193


Gepubliceerd op 3 juni 2015


Verordening erepenning gemeente Putten

besluit:

vast te stellen de Verordening erepenning gemeente Putten

Artikel 1
Ingesteld wordt een erepenning van de gemeente Putten.

Artikel 2
Het model van de erepenning wordt door het college vastgesteld.

Artikel 3
Het college kan als blijk van waardering en erkentelijkheid de erepenning toekennen aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Alvorens tot uitreiking over te gaan doen zij hiervan mededeling aan de gemeenteraad.

Artikel 4
De erepenning kan worden toegekend aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich jegens de Puttense gemeenschap op algemeen erkende wijze bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 5
Bij de uitreiking van de erepenning wordt aan de begiftigde tevens overhandigd een oorkonde, waarop de datum van het besluit van burgemeester en wethouders tot toekenning, alsmede de bijzondere verdiensten die tot het toekennen van de erepenning hebben geleid staan vermeld.

Artikel 6
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening erepenning gemeente Putten.

Artikel 7
Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van 9 april 2015,

 

de griffier,       de voorzitter,