GEMEENTEBLAD
Jaargang 2015
Nr. 44275


Gepubliceerd op 22 mei 2015


Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2013

De raad van gemeente Uithoorn,
Overwegende dat de verordening gemeentelijke onderscheiding en uitreiking erepenning, zoals deze door de raad in 1992 is vastgesteld, is verouderd;
Dat in de gemeente Uithoorn mensen en of organisaties zijn die zich lokaal verdienstelijk maken;
Dat gemeente Uithoorn de mogelijkheid wil hebben een gemeentelijke onderscheiding te kunnen geven voor bijzondere en uitzonderlijke prestaties;
Dat gemeente een blijk van waardering en een officiële gemeentelijke onderscheiding wil kunnen overhandigen indien een persoon of organisatie zich verdienstelijk of uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Uithoorn of door een prestatie te leveren op ondermeer maatschappelijk, sportief, cultureel of wetenschappelijk gebied.
Gelezen het voorstel van het college d.d.24 april 2014, nr. RV13.81 en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet
besluit:
vast te stellen de navolgende
‘Verordening tot gemeentelijke onderscheidingen 2013’

Artikel 1
De gemeente Uithoorn kent de navolgende onderscheidingen:

  1. de gemeentelijke onderscheiding van de gemeente Uithoorn;
  2. het waarderingsspeldje van de gemeente Uithoorn;
  3. de vrijwilligersprijs.

Artikel 2
Personen, ingezetenen dan wel niet ingezetenen, die door bijzondere verdiensten uitmunten kunnen door het college van burgemeester en wethouders, hierna college, worden onderscheiden met een onderscheiding van de gemeente Uithoorn.

Artikel 3
Het kan gaan om een verdienste in de breedste zin van het woord. Het kan bijvoorbeeld gaan om een prestatie op het gebied van sport, cultuur, maatschappij en of wetenschap. Het kan gaan om personen die een prestatie hebben neergezet van lokale, regionale, nationale of internationale betekenis. Het college kan een besluit nemen tot het toekennen van een dergelijke gemeentelijke onderscheiding. Het college informeert hierover de raad.

Artikel 4
Ook aan instellingen of verenigingen die door grote verdiensten uitmunten kan door het college een onderscheiding van de gemeente Uithoorn worden toegekend. Indien de onderscheiding gaat naar een organisatie wordt dit eveneens aan de raad gemeld. De organisatie is statutair gevestigd in de gemeente Uithoorn.

Artikel 5
Tegelijk met het uitreiken van de onderscheiding ontvangt de begiftigde, een oorkonde waarin de overwegingen zijn opgenomen die hebben geleid tot de onderscheiding.

Artikel 7
Het college houdt de mogelijkheid om bij zwaarwegende redenen de gemeentelijke onderscheiding in te kunnen trekken.

Waarderingsspeld

Artikel 8
De waarderingsspeld kan worden uitgereikt aan personen die zich op een bepaald terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Uithoornse gemeenschap.

Artikel 9
Bij de waarderingsspeld hoort een oorkonde. Op de oorkonde worden de persoonlijke gegevens van de ontvanger, de redenen die hebben geleid tot toekenning en de datum van het besluit tot toekenning vermeld.

Vrijwilligersprijs

Artikel 10
De vrijwilligersprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een groep vrijwilligers, vereniging of instelling om hen te bedanken voor de inzet voor de Uithoornse gemeenschap.

Artikel 11
Aan de vrijwilligersprijs is een geldbedrag verbonden dat uitgekeerd wordt aan de vereniging of instelling waar de vrijwilligers zich voor inzetten. Hiervan is een deel te gebruiken voor de werving, begeleiding en het behouden van vrijwilligers. De prijswinnaar kan zelf maximaal drie vrijwilligers aanwijzen om daarbij apart te waarderen met de ontvangst van een waarderingsspeldje en een oorkonde.

Artikel 12
Het college besluit over toekenning van de vrijwilligersprijs. Het college stelt daartoe een regeling vast waarin wordt staat hoe de keuze tot stand komt en wat de hoogte is van het geldbedrag dat genoemd wordt in artikel 11. Per roulatie wordt aan elk jaar een ander thema meegegeven: hulpverlening en zorg, muziek en cultuur, sport en recreatie, onderwijs en sociaal cultureel werk en promotie Uithoorn. Het college maakt het thema bekend.

Slotbepalingen

Artikel 13
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van bekendmaking. Per inwerkingtreding van de Verordening tot instelling van onderscheidingen van de gemeente Uithoorn 2013’ wordt de verordening tot instelling van onderscheidingen van de gemeente Uithoorn die van kracht ging in 1992, ingetrokken.

Artikel 14
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening tot gemeentelijke onderscheidingen 2013.’

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uithoorn, gehouden op 24 april 2014, nr. S1/P3.

Namens deze,
De griffier, de voorzitter,
(mr. J.H. van Leeuwen), (drs. D.H. Oudshoorn)


Bijlage     Toelichting Gemeentelijke onderscheiding

Om uitvoering te kunnen geven van dit artikel is een aantal richtlijnen opgesteld. Uitgangspunt moet zijn dat door het gemeentebestuur wordt ondervonden dat de voorgedragen persoon een onderscheiding verdient op basis van de hieronder genoemde richtlijnen. Dit behoort in principe los te staan van de richtlijnen die het kabinet van de Commissaris van de koningin hanteert voor de Koninklijke Onderscheidingen; hierin wordt vooral gekeken naar de zwaarte van de nevenfunctie (bestuurlid enz.) en de duur van uitoefening ervan.

Toelichting Waarderingsspeld
De Waarderingsspeld Uithoorn is in het leven geroepen om mensen die een persoonlijke bijdrage leveren of hebben geleverd, of bij een organisatie of instelling in Uithoorn op een officiële manier te bedanken. De waarderingsspeld is ondermeer bestemd voor vrijwilligers actief in de organisatie aan wie de vrijwilligersprijs is toegekend. Maar ook andere bewoners kunnen worden opgegeven als kandidaten voor ontvangst van een waarderingsspeldje.

Criteria

Mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, of gemeentelijke onderscheiding, kunnen mogelijk wel onderscheiden worden met de gemeentelijke waarderingsspeld. Om deze te kunnen krijgen, gelden de volgende criteria:

De uitreiking van de onderscheiding geschiedt door de burgemeester of de verantwoordelijke wethouder.
De Gemeentelijke onderscheiding kan zowel binnen als buiten het gemeentehuis worden uitgereikt.

Toelichting Vrijwilligersprijs
De vrijwilligersprijs is ingesteld om ieder jaar een groep vrijwilligers, vereniging of instelling te bedanken voor de inzet voor de Uithoornse gemeenschap. De verenigingen zijn afhankelijk van de vrijwilligers; dankzij hun inzet kunnen de verenigingen de zorg bieden die zij graag willen bieden.