GEMEENTEBLAD
Jaargang 2014
Nr. 59978


Gepubliceerd op 24 oktober 2014 09:00


Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Eemsmond

De raad van de gemeente Eemsmond;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2014;

Gelet op artikel 149 Gemeentewet;
 

b e s l u i t:

Vast te stellen de ‘Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Eemsmond'.

Artikel 1

Ingesteld wordt een erepenning van de gemeente Eemsmond.

Artikel 2

De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend:
a. als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan een persoon, die zich voor de gemeente Eemsmond in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt of
b. als onderscheiding aan een inwoner van de gemeente, die door zijn of haar grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig heeft gemaakt.

Artikel 3 Vormgeving erepenning

  1. De penning wordt uitgevoerd als legpenning in zilver. De penning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente. De achterzijde vermeldt de naam van de ontvangende persoon, de datum van uitreiking en een korte aanduiding van de reden van toekenning.
  2. Van de erepenning wordt een draaginsigne vervaardigd volgens een nader door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen model.

Artikel 4

  1. Burgemeester, griffier en gemeentesecretaris brengen gezamenlijk advies uit voor toekenning van een erepenning aan het presidium van de raad.
  2. Indien het presidium instemt met de voordracht, wordt een raadsvoorstel tot toekenning voorbereid.
  3. De erepenning wordt toegekend door de gemeenteraad en wordt uitgereikt door de burgemeester.

Artikel 5

Van elke toekenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register met de titel ‘Ereboek van de gemeente Eemsmond'.

Artikel 6

  1. Op grond van bijzondere redenen kan de raad de verleende onderscheiding intrekken.
  2. Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan. Betrokkene is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de uitgereikte erepenning terug te zenden.
  3. Van de intrekking wordt een aantekening gemaakt in het register.

Artikel 7

De erepenning kan postuum worden toegekend.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening erepenning Eemsmond'.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op 2 oktober 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter
M. van Beek

griffier
H. Hoekstra