GEMEENTEBLAD
Nr. 42611
29 juli
2014


Reglement onderscheidingen gemeente Hilversum

 

Artikel 1 Onderscheidingen

De gemeente Hilversum kent vier gemeentelijke onderscheidingen:

 1. legpenning in goud;
 2. legpenning in zilver;
 3. inschrijving in het Gulden Boek en
 4. gemeentespeld.

Artikel 2 Legpenning in goud

 1. De legpenning in goud kan worden toegekend aan:
 2. personen die de gemeente door langdurige en belangrijke diensten rechtstreeks in of aan het gemeentebestuur aan zich hebben verplicht;
 3. personen niet in dienst van de gemeente, die om zeer bijzondere en hoogst zeldzame redenen door de gemeente dienen te worden geëerd.
 4. Toekenning van deze onderscheiding brengt met zich mee dat de begiftigde een vermelding krijgt in het Gulden Boek van Hilversum.

Artikel 3 Legpenning in zilver

 1. De legpenning in zilver kan worden toegekend aan:
 2. personen die de gemeente anderszins door diensten rechtstreeks in of aan het gemeentebestuur aan zich hebben verplicht;
 3. ingezetenen die het gemeentebestuur - daargelaten hun verdiensten in ander, ruimer verband - mede om de betekenis die hun aanwezigheid in Hilversum heeft, meent te moeten huldigen.
  1. Toekenning van deze onderscheiding brengt met zich mee dat de begiftigde een vermelding krijgt in het Gulden Boek van Hilversum.

Artikel 4 Bevoegdheid

Toekenning van gemeentelijke legpenningen geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Hilversum.

Artikel 5 Inschrijving in het Gulden Boek van Hilversum

 1. Voor de onderscheiding Inschrijving in het Gulden Boek van Hilversum komen in aanmerking inwoners van Hilversum en anderen, aangedragen via instellingen, stichtingen, verenigingen of natuurlijke personen, die zich jegens de gemeente of haar inwoners in hoge mate, langdurig en bij voorkeur op verschillende maatschappelijke terreinen verdienstelijk hebben gemaakt of zich op andere uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden en daarom op grote waardering of dankbaarheid kunnen rekenen.
 2. Inschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum geschiedt door de burgemeester of een ander lid van het college van burgemeester en wethouders op of omstreeks 4 maart, zijnde de verjaardag van de gemeente Hilversum.
 3. Jaarlijks rond de maand september doet het college van burgemeester en wethouders een oproep aan de inwoners van de gemeente Hilversum om kandidaten voor inschrijving in het Gulden Boek van Hilversum voor te dragen.
 4. Voordrachten voor kandidaten worden gestuurd naar de gemeente, die deze aan de adviescommissie als bedoeld in artikel 6 ter beoordeling voorlegt.
 5. Inschrijving in het Gulden Boek van Hilversum geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op advies van de adviescommissie als bedoeld in artikel 6.
 6. Ingeschrevenen in het Gulden Boek van Hilversum worden aangemerkt als "ereburgers" van Hilversum.

Artikel 6 Adviescommissie voor de inschrijving in het Gulden Boek

 1. De adviescommissie bestaande uit zeven leden die door het college worden benoemd in een zo breed mogelijke maatschappelijke samenstelling geeft het college advies inzake het al dan niet inschrijven van een persoon in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
 2. Commissieleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn na een zittingsperiode onmiddellijk herbenoembaar, waarbij zittende commissieleden nieuwe kandidaten kunnen voordragen.
 3. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan en wordt ondersteund door een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtelijk secretaris die geen deel uitmaakt van de commissie.
 4. Als het aantal commissieleden beneden het in lid 1 vermelde aantal is gedaald, blijft de commissie niettemin bevoegd. Het college van burgemeester en wethouders is verplicht zo spoedig mogelijk in vacature(s) te voorzien.
 5. De commissie stelt in onderling overleg een rooster van aftreden op, zodanig dat met ingang van 1 april 2015 elk jaar een commissielid aftreedt.

Artikel 7 Werkwijze adviescommissie

 1. De commissie onderzoekt of de voordracht wordt gedragen door de verschillende instanties bij welke de activiteiten van de persoon in kwestie hebben plaatsgevonden en wint zo nodig meer informatie in. De commissie weegt mee of het activiteiten op meerdere terreinen betrof, of deze voldoende langdurig zijn geweest en of de persoon van toegevoegde waarde voor de Hilversumse samenleving is geweest.
 2. Een onderzoek naar onbesproken gedrag hoort standaard tot het vooronderzoek door de gemeente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het instrumentarium dat ook bij de voorbereidingen voor Koninklijke onderscheidingen gebruikelijk is.
 3. De commissie draagt er zorg voor dat de voordrachten zes weken voor de inschrijving, rond de verjaardag van de gemeente op 4 maart, inclusief haar advies aan het college van burgemeester en wethouders zijn aangeboden. De commissie voorziet haar adviezen van een deugdelijke motivering.

Artikel 8 Versierselen

Bij de inschrijving in het gulden boek ontvangt de kandidaat als bewijs van verleende onderscheiding een oorkonde en een gouden draagspeld.

Artikel 9 Gemeentespeld

 1. De gemeentespeld wordt uitsluitend in bijzondere gevallen toegekend en wel als blijk van erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van media, sport, cultuur, bestuur en sociaal domein.
 2. De gemeentespeld wordt ten hoogste vijf keer per jaar uitgereikt. Er wordt gestreefd om jaarlijks voor iedere categorie een speld uit te reiken.
 3. Toekenning van de gemeentespeld geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders.
 4. De gemeentespeld wordt bij voorkeur uitgereikt door het collegelid die het gelet op zijn of haar portefeuille het meeste aangaat.

Artikel 10 Intrekking van de onderscheiding

 1. Indien zeer bijzondere redenen, zoals feiten die ten tijde van het besluit tot toekenning van de onderscheiding niet bekend waren, daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders, gehoord de adviescommissie als bedoeld in artikel 6, de onderscheiding intrekken. Ook gedragingen van de onderscheiden persoon die ten zeerste afbreuk doen aan het veronderstelde onbesproken gedrag van betrokkene kunnen daartoe aanleiding zijn. Dit geschiedt bij een met reden omkleed besluit.
 2. Alvorens een besluit tot intrekking te nemen over een inschrijving in het Gulden Boek hoort het college van burgemeester en wethouders de adviescommissie als bedoeld in artikel 6.
 3. Aan betrokkene(n) wordt van het besluit tot intrekking van een onderscheiding onverwijld schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan. De gemeenteraad wordt van dit besluit in kennis gesteld.
 4. Bij intrekking van de onderscheiding dienen onderscheiding en versierselen binnen veertien dagen na de mededeling te worden teruggezonden aan het college van burgemeester en wethouders en wordt het besluit tot intrekking van de onderscheiding in het Gulden Boek van Hilversum opgenomen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Deze regels kunnen worden aangehaald als het 'Reglement regelende de onderscheidingen van de gemeente Hilversum'.
 2. Deze regels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de secretaris, de burgemeester,
 
I.C. de Vries P.I. Broertjes