GEMEENTEBLAD
Nr. 39697
16 juli
2014


De verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap gemeente Heeze-Leende 2014

De raad van de gemeente Heeze-Leende;
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2014, nr.14.42;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de "Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap gemeente Heeze-Leende 2014", onder intrekking van het raadsbesluit van de gemeente Heeze-Leende d.d. 12 februari 2001 inzake de verordening "instelling en toekenning van het ereburgerschap van de gemeente Heeze-Leende"

Artikel 1

Het ereburgerschap wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel:

  1. als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de gemeente Heeze-Leende in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport;
  2. als onderscheiding aan inwoners van de gemeente Heeze-Leende of Heeze-Leendenaren van geboorte, niet meer zijnde inwoners van de gemeente Heeze-Leende, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport zich die toekenning hebben waardig gemaakt.

Artikel 2

Voor het ereburgerschap kunnen alleen natuurlijke personen worden voorgedragen. Eenieder kan bij het college een persoon voordragen.

Een dergelijke voordracht wordt slechts gedaan indien vaststaat dat de te decoreren persoon zich door langdurige inzet, dienstverlening, betrokkenheid, opofferingsgezindheid of menslievendheid de achting en de waardering van de gemeenschap heeft verworven.

De toekenning van het ereburgerschap geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. Het college ontvangt een bindend advies van de commissie "Ereburger", bestaande uit de burgemeester, alle fractievoorzitters en de medewerker Kabinet, belast met kabinetszaken.

De vergaderingen van de commissie "Ereburger" zijn niet openbaar.

Aan de leden van de commissie "Ereburger" wordt geheimhouding opgelegd.

Artikel 3

Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.

Artikel 4

In het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot toekenning van het ereburgerschap, worden de verdiensten vermeld welke de begiftigde zich voor de gemeente Heeze-Leende heeft verworven.

Een afschrift van het besluit wordt aan de begiftigde uitgereikt in de vorm van een oorkonde.

Artikel 5

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders het ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de betrokkene(n) wordt van dit besluit mededeling gedaan. De gemeenteraad wordt van dit besluit terstond in kennis gesteld.

Artikel 6

Van elke toekenning van het ereburgerschap wordt aantekening gehouden in een register.

Het register, waarin de toekenning wordt ingeschreven, draagt de naam "Ereboek van de gemeente Heeze-Leende".

In het ereboek worden mede vermeld de bijzonderheden, welke tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 7

Dit besluit treedt 8 dagen na de bekendmaking, in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad voornoemd, d.d. 30 juni 2014

, de voorzitter

, de griffier