GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 3465
23 januari
2014


Reglement culturele prijzen gemeente Leeuwarden

Artikel 1

 1. Er zijn ingesteld vier culturele prijzen, elk bestaande uit een door het college van B&W te bepalen geldbedrag en een oorkonde waarin de reden van toekenning vermeld is.
 2. De in het vorig lid bedoelde prijzen zijn:
 3. De in het vorige lid bedoelde prijzen worden elk eens in de vier jaar uitgereikt.

Artikel 2

 1. Toekenning van de in het artikel 1 genoemde prijzen kan plaatsvinden op grond van de volgende voorwaarden:
  1. De Jan Jansz. Startersprijs voor Podiumkunsten kan beschikbaar worden gesteld voor alle facetten en genres van en activiteiten op het gebied van de podiumkunsten. De prijs kan wordentoegekend aan een persoon of groep die naar het oordeel van de jury een met name te noemen bijzondere (artistieke) bijdrage heeft geleverd aan de podiumkunsten in de gemeente Leeuwarden. Voor onderscheiding komen slechts in aanmerking die activiteiten die in de vier kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking tot stand zijn gekomen.
  2. De Margaretha de Heerprijs voor beeldende kunst en (architectonische) vormgeving kan beschikbaar worden gesteld voor alle facetten en genres van de beeldende kunst en (architectonische) vormgeving die van betekenis zijn voor de gemeente Leeuwarden. De prijs kan worden toegekend aan een persoon, groep of instelling die naar het oordeel van de jury een met name te noemen bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de beeldende kunst of (architectonische) vormgeving in de gemeente Leeuwarden. Voor onderscheiding komen slechts in aanmerking die activiteiten die in de vier kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking tot stand zijn gekomen.
  3. De Eekhoffprijs voor lokaal-historisch onderzoek kan beschikbaar worden gesteld voor een oorspronkelijke, nog niet gepubliceerde ingezonden studie van voldoende kwaliteit en met een omvang van ten minste 7.500 woorden. Er dient een hechte relatie te bestaan tussen het onderwerp van de studie en de geschiedenis van stad en platteland van de gemeente Leeuwarden. Per uitschrijving kan een nadere thematische beperking worden opgelegd. Inzending van een werkstuk houdt in dat men akkoord gaat met eventuele publicatie ervan in de Leeuwarder Historische Reeks of op andere wijze; zulks uiteraard onverlet de beslissingsbevoegdheden van debetreffende redacties.
  4. De Piter Jelles Priis voor de letteren kan beschikbaar worden gesteld voor alle facetten en genres van en activiteiten op het gebied van de letteren in de Friese en Nederlandse taal. De prijs kan worden toegekend voor zowel Friestalige als Nederlandstalige werken, met dien verstande dat hetzij door de gebruikte taal, hetzij door het gekozen onderwerp de relatie met Friesland tot uitdrukking dient te worden gebracht en dat (zoveel mogelijk) afwisselend Friestalige en Nederlandstalige werken voor toekenning in aanmerking kunnen komen. Voor onderscheiding komen in aanmerking werk en activiteiten die tot stand zijn gekomen in de aan het jaar van prijsuitreiking voorafgaande vier kalenderjaren.
 2. In zeer bijzondere gevallen, ter beoordeling van de jury, kan van de in dit artikel gestelde voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 3

 1. De toekenning van de prijs geschiedt door een jury.
 2. De uitreiking van de prijs geschiedt door of namens het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4

 1. De jury bestaat uit drie leden.
 2. De leden van de jury worden jaarlijks benoemd door het college van burgemeester en wethouders.
 3. De jury kan zich met toestemming van burgemeester en wethouders laten bijstaan door een of meer deskundigen ad hoc.
 4. De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan.
  Aan de jury wordt door het college van burgemeester en wethouders een secretaris - niet lid - toegevoegd.

Artikel 5

 1.  
  1. De jury kan slechts tot toekenning van de prijs besluiten bij meerderheid van stemmen.
  2. De onder lid a. genoemde toekenning dient schriftelijk te worden gemotiveerd in een juryrapport dat binnen 1 maand na toekenning aan burgemeester en wethouders dient te worden gezonden.
 2. Wanneer binnen de jury geen meerderheid van stemmen bereikt wordt, kan op verzoek van de voorzitter van de jury door het college van burgemeester en wethouders een suppletoir lid aan de jury worden toegevoegd.

Artikel 6
Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de wijze waarop de prijs wordt uitgereikt.

Artikel 7
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8
Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Culturele Prijzen gemeente Leeuwarden 2014".

Artikel 9
Dit reglement treedt in werking een dag na de publicatie ervan onder gelijktijdige vervallen verklaringvan het Reglement culturele prijzen gemeente Leeuwarden, vastgesteld op 28 oktober 2009.