GEMEENTEBLAD
Jaargang 2014
Nr 14521


Gepubliceerd op 18 maart 2014


Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Almelo 2014

De raad van de gemeente Almelo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 147, eerste lid en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de "Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Almelo 2014".

Artikel 1
Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. college: het college van burgemeester en wethouders;
 2. jury: adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders, zoals bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet;
 3. raad: de gemeenteraad.

Artikel 2
Gemeentelijke onderscheidingen

Om aan personen, stichtingen, instellingen, verenigingen en andere organisaties een blijk van erkentelijkheid en waardering te geven, zijn de volgende onderscheidingen ingesteld:

 1. de erepenning;
 2. het ereburgerschap;
 3. de gemeentelijke stadspenning;
 4. de Almelospeld;
 5. de Stadsprijs Almelo;
 6. de Stadsprijs Almelo Junior.

Artikel 3
De erepenning van de gemeente Almelo

 1. De erepenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Almelo en de tekst "Gemeente Almelo" en aan de achterzijde vermelding van de naam van de begiftigde en de dagtekening van de verdiensten, of van de gelegenheid, waarbij de penning is verleend.
 2. De erepenning wordt uitsluitend in bijzondere gevallen toegekend en wel: als blijk van erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.
 3. De toekenning van de erepenning geschiedt op voorstel van het college bij besluit van de raad, dat genomen wordt in een besloten vergadering.
 4. Aan de toekenning van de erepenning zijn geen rechten of plichten verbonden, behoudens die genoemd in artikel 9.2.
 5. De erepenning kan postuum worden toegekend.

Artikel 4
Het ereburgerschap van de gemeente Almelo

 1. Het ereburgerschap wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel als blijk van grote erkentelijkheid en waardering, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. De toekenning van een ereburgerschap is alleen mogelijk in het geval dat de erepenning is toegekend.
 2. De toekenning geschiedt op voorstel van het college bij besluit van de raad, dat genomen wordt in een besloten vergadering.
 3. Aan het ereburgerschap is het recht verbonden van het voeren van het predicaat "Ereburger van Almelo". Er zijn geen andere rechten of plichten verbonden aan het ereburgerschap, behoudens die genoemd in artikel 9.2.
 4. Het ereburgerschap kan postuum worden toegekend.

Artikel 5
De stadspenning van de gemeente Almelo

 1. De stadspenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Almelo en de tekst "Gemeente Almelo" en aan de achterzijde vermelding van de naam van de begiftigde.
 2. De stadspenning wordt door het college uitsluitend toegekend aan niet-natuurlijke personen in de gemeente Almelo bij 100-jarige jubilea.
 3. De uitreiking van de stadspenning geschiedt door of namens het college.
 4. Aan de toekenning van de stadspenning zijn geen rechten of plichten verbonden, behoudens die genoemd in artikel 9.2.

Artikel 6
De Almelospeld van de gemeente Almelo

 1. De Almelospeld wordt toegekend aan personen, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen, meerderjarig en minderjarig voor:
  1. bijzondere verdiensten voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap;
  2. het zich intensief en langdurig inzetten voor de gemeente Almelo of plaatselijke gemeenschap;
  3. het leveren van bijzondere prestaties op het vlak van wetenschap, kunst, cultuur of sport;
  4. bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein of andere belangrijke gebieden op het plaatselijk vlak;
  5. het verrichten van een bijzondere menslievende daad.
 2. De toekenning van de Almelospeld geschiedt, op voorstel vanuit de samenleving of het college, op besluit van het college.
 3. Aan de toekenning van de Almelospeld zijn geen rechten of plichten verbonden, behoudens die genoemd in artikel 9.3.

Artikel 7
De Stadsprijs Almelo

 1. De Stadsprijs Almelo, bestaande uit een sculptuur en een naar inzicht van de begiftigde of begiftigden te besteden geldbedrag van Ä 3000,- wordt in de oneven kalenderjaren uitgereikt.
 2. De Stadsprijs Almelo wordt toegekend aan personen, verenigingen, stichtingen en andere organisaties, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen, voor een bijzondere, voortreffelijke of invloedrijke bijdrage aan de plaatselijke gemeenschap op:
  1. het sociale, maatschappelijke en welzijnsvlak;
  2. het culturele, sportieve of kunstzinnige vlak;
  3. het economische, ecologische en ruimtelijke vlak;
  4. een ander maatschappelijk terrein of andere belangrijke gebieden op het plaatselijk vlak.
 3. De toekenning van de Stadsprijs Almelo geschiedt door het college op bindende voordracht van de jury, die:
  1. bestaat uit zes leden, die door het college worden benoemd in een zo breed mogelijke maatschappelijke samenstelling;
  2. uit haar midden een voorzitter aanwijst;
  3. na 3 prijsuitreikingen, op grond van een rooster van aftreden, twee leden vervangt;
  4. waarbij zittende juryleden nieuwe kandidaten kunnen voordragen;
  5. een besluit over de toekenning van de Stadsprijs Almelo bij meerderheid neemt, waarbij bij het staken van de stemmen de voorzitter de doorslaggevende stem heeft;
  6. door een ambtelijke secretaris, aangewezen door het college, wordt ondersteund.
 4. Aan de kandidaatstelling voor de Stadsprijs Almelo zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  1. de gemeente doet twee maal een openbare oproep voor de voordracht van kandidaten;
  2. uiterlijk een maand voor de prijsuitreiking sluit de kandidaatstelling;
  3. de jury neemt actief deel aan de werving van gekwalificeerde kandidaten, waarbij er sprake is van een brede spreiding van de aard van de activiteiten onder deze kandidaten;
  4. kandidaten worden beoordeeld op een bestendige of continue bijdrage van hoge toegevoegde waarde;
  5. kandidaten, die beroepshalve activiteiten verrichten, zijn niet uitgesloten van deelname, met dien verstande dat deze activiteiten worden beoordeeld door de jury op meerwaarde ten opzichte van de beroepsbeoefening;
  6. de volgorde van de nominaties wordt bepaald aan de hand van een scoringlijst per inzending;
  7. de jury doet omtrent haar beslissing schriftelijk verslag aan het college;
  8. bij een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten, kan de jury besluiten geen voordracht te doen. Het college ontvangt hiervan een schriftelijk, met reden omkleed, verslag.
 5. De uitreiking van de prijs, en de wijze waarop deze wordt uitgereikt, geschiedt in overleg tussen het college en de jury.
 6. Leden van het college en leden van de jury zijn uitgesloten van het kandidaatschap voor de Stadsprijs Almelo.
 7. Aan de toekenning van de Stadsprijs Almelo zijn geen rechten of plichten verbonden, behoudens die genoemd in artikel 9.4.
 8. In gevallen betreffende de Stadsprijs Almelo, waarin artikel 7 van deze verordening niet voorziet, beslist het college, na overleg met de jury.

Artikel 8
De Stadsprijs Almelo Junior

 1. De Stadsprijs Almelo Junior, bestaande uit een medaille, wordt in de even kalenderjaren uitgereikt.
 2. De Stadsprijs Almelo Junior wordt toegekend aan minderjarige personen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen, voor een bijzondere, voortreffelijke of invloedrijke bijdrage aan de plaatselijke gemeenschap op:
  1. het sociale, maatschappelijke en welzijnsvlak;
  2. het culturele, sportieve of kunstzinnige vlak;
  3. het economische, ecologische en ruimtelijke vlak;
  4. een ander maatschappelijk terrein of andere belangrijke gebieden op het plaatselijk vlak.

  De uitreiking, de benoeming van de jury, de bijbehorende voorbereidingen en publiciteit omtrent de Stadsprijs Almelo Junior wordt neergelegd bij een maatschappelijk betrokken organisatie, die:

  1. hiervoor door het college wordt uitgenodigd;
  2. waar nodig ambtelijk wordt bijgestaan;
  3. een instructie voor de Stadsprijs Almelo Junior meekrijgt.
 3. De toekenning van de Stadsprijs Almelo Junior geschiedt door het college op bindende voordracht van de jury, die:
  1. bestaat uit vijf leden, waarin vertegenwoordiging is vanuit, of samenspraak met, maatschappelijke, welzijns-, onderwijskundige, culturele en journalistieke instellingen, met een instelling voor jongerenwerk en een vertegenwoordiger van de raad;
  2. een besluit over de toekenning van de Stadsprijs Almelo Junior bij meerderheid neemt, waarbij bij het staken van de stemmen de voorzitter de doorslaggevende stem heeft.
 4. Aan de kandidaatstelling voor de Stadsprijs Almelo Junior zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  1. er is tenminste twee maal een openbare oproep voor de voordracht van kandidaten;
  2. uiterlijk een maand voor de prijsuitreiking sluit de kandidaatstelling;
  3. de jury neemt actief deel aan de werving van gekwalificeerde kandidaten, waarbij er sprake is van een brede spreiding van de aard van de activiteiten onder deze kandidaten;
  4. kandidaten worden beoordeeld op een bestendige of continue bijdrage van hoge toegevoegde waarde;
  5. de volgorde van de nominaties wordt bepaald aan de hand van een scoringlijst per inzending;
  6. de jury doet omtrent haar beslissing schriftelijk verslag aan het college;
  7. bij een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten, kan de jury besluiten geen voordracht te doen. Het college ontvangt hiervan een schriftelijk, met reden omkleed, verslag.
 5. De uitreiking van de prijs, en de wijze waarop deze wordt uitgereikt, geschiedt in overleg tussen de jury en het college.
 6. Aan de toekenning van de Stadsprijs Almelo Junior zijn geen rechten of plichten verbonden, behoudens die genoemd in artikel 9.4.
 7. In gevallen betreffende de Stadsprijs Almelo Junior, waarin artikel 8 van deze verordening niet voorziet, beslist de organiserende partij, na overleg met het college.

Artikel 9

 1. Van het verlenen of intrekken van een gemeentelijke onderscheiding houdt het college aantekening in een register onder vermelding van de bijzonderheden die tot toekenning of intrekking van de onderscheiding hebben geleid.
 2. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad op voorstel van het college de aan de begiftigde of begiftigden verleende erepenning, ereburgerschap en stadspenning intrekken, met dien verstande dat:
  1. aan de begiftigde of begiftigden hiervan onverwijld mededeling wordt gedaan;
  2. de begiftigde of begiftigden binnen veertien dagen na ontvangst van deze mededeling de uitgereikte erepenning of stadspenning met bijbehorende oorkonde aan het college terugzendt.
 3. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan het college de aan de begiftigde verleende Almelospeld intrekken, met dien verstande dat:
  1. aan de begiftigde hiervan onverwijld mededeling wordt gedaan;
  2. de associatie tussen de begiftigde en de Almelospeld na deze mededeling is beŽindigd.
 4. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan het college de aan de begiftigde of begiftigden verleende Stadsprijs Almelo en Stadsprijs Almelo Junior, na overleg met de jury intrekken, met dien verstande dat:
  1. aan de begiftigde of begiftigden hiervan onverwijld mededeling wordt gedaan;
  2. de associatie tussen de begiftigde of begiftigden en de Stadsprijs Almelo of Stadsprijs Almelo Junior na deze mededeling is beŽindigd.

Artikel 10
Intrekken oude verordeningen

 1. De verordening op de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Almelo, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 augustus 1985, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening.
 2. De verordening Stadsprijs Almelo, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 augustus 1997, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 11
Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen 2014".

Artikel 12
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Gedaan ter openbare vergadering van 4 maart 2014,
de griffier, de vicevoorzitter,
drs. C.M. Steenbergen,     ir. J.J. Stapel


Toelichting bij de verordening op de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Almelo 2014.

Algemeen

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Almelo herzien met deze verordening het stelsel van gemeentelijke onderscheidingen. Het uitgangspunt daarbij is aansluiting zoeken bij de veranderende samenleving, die uitgaat van burgerkracht en burgerparticipatie en het veranderende karakter van de overheid, die terugtreedt voor wat de uitvoering betreft en een regisserende rol inneemt.

De gemeentelijke onderscheiding is in het bijzonder instrument van regie. Waar de gemeente dit gepast acht, toont zij aanmoediging en waardering voor opvallende initiatieven, prestaties en gebeurtenissen in de samenleving. Hiermee heeft de gemeente een sturend instrument in handen ter bevordering en aanmoediging van het gemeentelijke beleid, waar eerder uitvoering ter beschikking werd gesteld.

Deze verordening voegt de verordening voor onderscheidingen en de verordening op de Stadsprijs samen. De bepalingen uit beide verordeningen zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen, waardoor de historische waarde van deze onderscheidingen bewaard blijft. Nieuwe gemeentelijke onderscheidingen zijn de Almelospeld (artikel 6) en de Stadsprijs Almelo Junior (artikel 8). Daarmee is het mogelijk om bijzondere daden en kinderen te onderscheiden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2 Gemeentelijke onderscheidingen

Bij de uitreiking van iedere gemeentelijke onderscheiding ontvangt de decorandus een bijbehorend draaginsigne. Tevens ontvangt de decorandus een oorkonde als bewijs van de verleende onderscheiding. Het model daarvan is door het college vastgesteld.

Artikel 3 De erepenning van de gemeente Almelo

Dit artikel regelt de voorwaarden met betrekking tot de erepenning. Inhoudelijk zijn de bepalingen uit de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen 1985 niet gewijzigd, waar mogelijk zijn de bepalingen ingekort.

Artikel 4 Het ereburgerschap van de gemeente Almelo

Dit artikel regelt de voorwaarden met betrekking tot het ereburgerschap. De bepalingen in dit artikel zijn ongewijzigd overgenomen uit de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen uit 1985.

Artikel 5 De stadspenning van de gemeente Almelo

Dit artikel regelt de voorwaarden met betrekking tot de stadspenning. Inhoudelijk zijn de bepalingen uit de Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen van 1985 ongewijzigd, waar mogelijk zijn de bepalingen ingekort.

Artikel 6 De Almelospeld van de gemeente Almelo

Dit artikel regelt de voorwaarden met betrekking tot de Almelospeld. De Almelospeld is de gemeentelijke onderscheiding voor bijzondere verdiensten en kan ook aan minderjarigen worden uitgereikt.

Artikel 7 De Stadsprijs Almelo

Dit artikel regelt de voorwaarden met betrekking tot de Stadsprijs Almelo. De bepalingen zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de Verordening Stadsprijs Almelo van 1997. De artikelen zijn herzien conform de principes van de 'Aanwijzingen voor decentrale regelgeving' en hebben aansluiting bij de bepalingen van de andere gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 8 De Stadsprijs Almelo Junior

Dit artikel regelt de voorwaarden met betrekking tot de Stadsprijs Almelo Junior. Deze prijs is ingesteld voor minderjarigen, die zich op bijzondere, voortreffelijke of invloedrijke wijze hebben ingezet voor de plaatselijke gemeenschap. Een maatschappelijk betrokken organisatie in de gemeente wordt uitgenodigd door het college om de uitreiking van de prijs te verzorgen.

Artikel 9

Er wordt in het digitale registratiesysteem van de gemeente een register bijgehouden waarin de toekenning of intrekking van de gemeentelijke onderscheidingen wordt aangetekend. Hierbij worden tevens de bijzonderheden vermeld die tot toekenning of intrekking van de onderscheiding hebben geleid.
Verder regelt dit artikel het recht van de gemeente op het intrekken van een onderscheiding in het geval van bijzondere omstandigheden.

Artikelen 10 tot en met 12

Deze artikelen behoeven geen toelichting.