GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 14225
17 maart
2014


Verordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard 2014

De raad van de gemeente Molenwaard;
gelezen het voorstel van het presidium van 13 februari 2014;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de
Verordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard 2014

Artikel 1
Aan personen, instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke, die zich jegens de gemeente en/of haar inwoners in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of zich op andere wijze in hoge mate hebben onderscheiden en daarom op grote waardering en/of dankbaarheid kunnen rekenen, kan het ereburgerschap of de erepenning van de gemeente Molenwaard worden toegekend.

Artikel 2
Het ereburgerschap wordt toegekend aan ingezetenen, de erepenning aan een instelling, stichting, vereniging en dergelijke.
Het ereburgerschap en de erepenning wordt toegekend wegens:

Artikel 3
Aan het ereburgerschap en de erepenning kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.

Artikel 4
Bij de besluitvorming tot toekenning van het ereburgerschap en de erepenning kunnen de verdiensten uit de voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland worden meegewogen.

Artikel 5
Een door het college van burgemeester en wethouders in te stellen werkgroep, bestaande uit de burgemeester, twee leden van de raad en twee inwoners van de gemeente, geeft een bindend advies inzake het al dan niet toekennen van het ereburgerschap of de erepenning.

Artikel 6
Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders het ereburgerschap en de erepenning vervallen verklaren. Aan de betrokkene(n) wordt van dit besluit mededeling gedaan. De gemeenteraad wordt van dit besluit terstond in kennis gesteld.

Artikel 7
Van elke gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening bij in hetregister "Ereboek van de gemeente Molenwaard". In dit ereboek worden ook de bijzonderheden vermeld, die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 8
Bij het verkrijgen van het ereburgerschap respectievelijk de erepenning ontvangt de ereburger respectievelijk de begunstigde een hierbij passende onderscheiding.

Artikel 9
De uitreiking van de erepenning en het toekennen van het ereburgerschap gebeurt door de burgemeester of een ander lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10
Deze verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Vastgesteld in de raad van de gemeente Molenwaard op 4 maart 2014.