GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 1222
10 januari
2014


Wijziging criteria ereburgerschap en invoering erepenning van de gemeente Heerenveen

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juli 2013 ;
BESLUIT:

  1. de criteria voor toekennen van het ereburgerschap vast te stellen:
  2. over te gaan tot het aanschaffen van een kunstwerk ter waarde van 500,--
  3. tot invoering van de "erepenning van de gemeente Heerenveen" met de volgende criteria:
  4. over te gaan tot het aanschaffen van een kunstwerk/beeld

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 september 2013
De griffier, De voorzitter,
mevrouw W.J.M.A. Jansen de heer T.J. van der Zwan