GEMEENTEBLAD
Nr. Nr. 1081
10 januari
2014


Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Leeuwarden 2014

Hoofdstuk I
Onderscheidingen

Verordening regelende de criteria voor toekenning van onderscheidingen en waarderingstekenen van de gemeente Leeuwarden

Artikel 1
De navolgende gemeentelijke onderscheidingen kunnen worden toegekend:

 1. het ereburgerschap van de gemeente Leeuwarden;
 2. de penning van verdienste van de gemeente Leeuwarden;
 3. de sportpenning van de gemeente Leeuwarden.

Artikel 2

 1. Aan het ereburgerschap zijn verbonden een oorkonde, bevattende naast persoonsgegevens van de begunstigde, de reden welke tot de toekenning heeft geleid, alsmede een gouden penning.
 2. Aan de penning van verdienste is verbonden een oorkonde, bevattende naast persoonsgegevens van de begunstigde de reden welke tot de toekenning heeft geleid.
 3. Aan de sportpenning is verbonden een oorkonde, bevattende naast gegevens van de begunstigde(n) de reden welke tot de toekenning heeft geleid.

Artikel 3

 1. Burgemeester en wethouders bepalen het model, de wijze van vervaardiging en het gehalte aan goud van de gouden penning, verbonden aan het ereburgerschap, alsmede de tekst op de oorkonde welke tot de toekenning heeft geleid, het seniorenconvent in beslotenheid gehoord.
 2. Burgemeester en wethouders bepalen het model, de wijze van vervaardiging en de legering van de penning van verdienste, alsmede de tekst op de oorkonde, welke tot de toekenning heeft geleid.
 3. Burgemeester en wethouders bepalen het model, de wijze van vervaardiging en het gehalte aan zilver van de sportpenning, alsmede de tekst die in voorkomende gevallen op deze penning wordt aangebracht en de tekst op de oorkonde, welke tot de toekenning heeft geleid.

Artikel 4

 1. Het ereburgerschap kan worden toegekend aan personen die op grond van een langdurige staat van dienst een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het gemeentelijk beleid in brede zin en wier bijdrage door persoonlijke inzet publieke herkenning en erkenning heeft verkregen en/of aanpersonen die gedurende een reeks van jaren een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op enigerlei gebied.
 2. de penning van verdienste van de gemeente Leeuwarden kan worden toegekend aan personen, die zich voor de gemeente Leeuwarden op algemeen erkende wijze op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch, of maatschappelijk terrein, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 3. de sportpenning van de gemeente Leeuwarden kan worden uitgereikt aan personen, instellingen of verenigingen uit de gemeente Leeuwarden door het leveren van bijzondere prestaties op het terrein van sport dan wel in relatie hiermee.

Artikel 5
Het besluit tot toekenning van:

 1. het ereburgerschap wordt genomen door de gemeenteraad; op voordracht van burgemeester en wethouders, het seniorenconvent in beslotenheid gehoord;
 2. de penning van verdienste wordt genomen bij besluit van burgemeester en wethouders;
 3. de sportpenning wordt genomen bij besluit van burgemeester en wethouders.

Artikel 6
De uitreiking van de gouden penning en oorkonde behorende bij het ereburgerschap vindt plaats door de voorzitter van de gemeenteraad. De uitreiking van de overige onderscheidingen vindt plaats dooreen lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7
Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening in een register. In dit register worden vermeld de persoonsgegevens dan wel instellingsgegevens van de begunstigde, de reden van toekenning, de aard van de toegekende onderscheidingen de datum van uitreiking.

Hoofdstuk 2
Waarderingsteken

Artikel 1
Burgemeester en wethouders kunnen als blijk van waardering en erkentelijkheid een Leeuwarder Leeuwtje toekennen aan personen en/of organisaties die zich vanuit diverse terreinen ten behoeve vande gemeente Leeuwarden dan wel voor de Leeuwarder samenleving verdienstelijk hebben ingezet.

Artikel 2
Burgemeester en wethouders bepalen het model, de wijze van vervaardiging en het gehalte aan edelmetaal van het waarderingsteken.

Hoofdstuk 3
Slotbepalingen

Artikel 1
De verordening gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld op 16 oktober 2000, vervalt.

Artikel 2
Deze verordening treedt de dag na de dag van de bekendmaking in werking

Artikel 3
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Leeuwarden 2014".