GEMEENTEBLAD
Jaargang 2014
-


Gepubliceerd in april 2014


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen;

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels te hanteren bij het beoordelen van de persoonlijke verdiensten van (voorgedragen) kandidaten voor een vrijwilligersspeld;

Besluit vast te stellen tijdens de collegevergadering van 15 april 2014 de:

Beleidsregels vrijwilligersspeld gemeente Enkhuizen

Artikel 1 Algemeen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 1. Het college: het college van burgemeester en wethouders.
 2. Vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving binnen de gemeente Enkhuizen.
 3. Vrijwilligersspeld: Een gouden of een zilveren speld, die bestaat uit drie gestileerde haringen, ieder voorzien van een kroon. Er bestaat een dames- en herenuitvoering.

Artikel 2 Besluit tot toekenning

 1. De zilveren of gouden speld wordt door het college bij afzonderlijk besluit toegekend;
 2. Dit besluit wordt ambtelijk voorbereid door een beoordeling van de persoonlijke verdiensten van (voorgedragen) kandidaten aan de hand van deze beleidsregels;
 3. De zilveren en gouden spelden worden enerzijds toegekend bij van te voren vastgestelde verdiensten en anderzijds op basis van door externe partijen genomineerde kandidaten.

Artikel 3 Vastgestelde verdiensten

 1. De zilveren speld wordt toegekend aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die bij zijn/haar afscheid meer dan 250, maar minder dan 750 huwelijken heeft voltrokken;
 2. De zilveren speld wordt toegekend aan;
 3. De zilveren speld wordt toegekend aan raadsleden die na 2 raadsperioden of langer bij de verkiezingen voor de gemeenteraad defungeren;
 4. De gouden speld wordt toegekend aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die bij zijn/haar afscheid 750 huwelijken of meer heeft voltrokken;
 5. De gouden speld wordt toegekend aan actieve leden die 50 jaar of langer lid zijn van een vereniging of instelling.

Artikel 4 Verdiensten op basis van nominaties

Het college beoordeelt de binnengekomen nominaties aan de hand van de volgende criteria:

Lid Criterium Ja /Nee Punten
a. De vereniging, stichting of organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is heeft een openbaar karakter en dient het algemeen belang Ja
Nee
3 punten
0 punten
b. Het vrijwilligerswerk vond en vindt plaats binnen de gemeente Enkhuizen Ja
Nee
3 punten
0 punten
c. Het vrijwilligerswerk richt zich op meerdere doelgroepen Ja
Nee
3 punten
2 punten
d. Het vrijwilligerswerk betreft een structurele activiteit (langer dan 5 jaar per onderdeel) Ja
Gedeeltelijk
Nee
3 punten
1 punt
0 punten
e. De vrijwilliger is bij meerdere verenigingen, stichtingen of organisaties actief Ja
Nee
3 punten
1 punt
f. Voor de zilveren speld geldt dat naast de in lid a. tot en met e. genoemde criteria een vrijwilliger zich tenminste 25 jaar heeft ingezet op maatschappelijk, sociaal, economische en/of bestuurlijk vlak;
g. Voor de gouden speld geldt dat naast de in lid a. tot en met e. genoemde criteria een vrijwilliger zich tenminste 35 jaar heeft ingezet op maatschappelijk, sociaal, economisch en/of bestuurlijk vlak.

Artikel 5 Procedure voor nominaties

 1. Kandidaten kunnen schriftelijk voorgedragen worden in mei en juni van het betreffende jaar waarin de spelden worden uitgereikt;
 2. In deze voordracht wordt goed gemotiveerd en onderbouwd waarom de kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet;
 3. De motivering voor de voordracht dient te worden gericht aan het college;
 4. De vrijwilligersspeld wordt door of namens het college uitgereikt op het vrijwilligersfeest, jaarlijks door de gemeente georganiseerd in het najaar;
 5. Voor het toekennen van een zilveren of gouden speld wordt aantekening gehouden in een register.

Artikel 6 Toekenningsbepalingen bij genomineerde kandidaten

 1. Bij een puntenaantal van tussen de 13 en de 15 op basis van een beoordeling van de criteria, zoals beschreven in artikel 3 wordt een speld toegekend;
 2. De keuze tussen de gouden of zilveren speld wordt vervolgens bepaald door óf te voldoen aan het criterium onder artikel 3 lid f (zilver) óf te voldoen aan het criterium onder artikel 3 lid g (goud) naast het vereiste behaalde aantal punten onder lid a. van dit artikel.

Artikel 7 Voorwaarden

 1. De speld wordt alleen uitgereikt aan natuurlijke personen en niet aan rechtspersonen in de vorm van stichtingen of verenigingen en dergelijke;
 2. De zilveren en gouden speld kunnen maar eenmaal worden uitgereikt aan dezelfde persoon.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden in werking op 1 mei 2014 en kunnen worden aangehaald als de 'beleidsregels vrijwilligersspeld gemeente Enkhuizen'.