GEMEENTEBLAD
Jaargang 2014
-


Gepubliceerd in april 2014


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen;

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels te hanteren bij het beoordelen van de sportprestaties van jongeren die voorgedragen worden voor een sportoorkonde;

Besluit vast te stellen tijdens de collegevergadering van 15 april 2014 de:

Beleidsregels jeugd sportoorkonde gemeente Enkhuizen

Artikel 1 Algemeen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 1. Het college: het college van burgemeester en wethouders.
 2. Sportprestaties: het behalen van een Nederlands, Europees, Wereld of Olympisch Kampioenschap.
 3. Sportoorkonde: Een officieel document met daarop de naam van de kandidaat en een beschrijving van de geleverde sportprestatie als getuigenis en erkenning.

Artikel 2 Besluit tot toekenning

 1. De sportoorkonde wordt door het college bij afzonderlijk besluit toegekend;
 2. Dit besluit wordt ambtelijk voorbereid door een beoordeling van de sportprestaties van (voorgedragen) kandidaten aan de hand van deze beleidsregels.

Artikel 3 Criteria

 1. Er is een Nederlands, Europees, Wereld of Olympisch Kampioenschap behaald;
 2. De sporter moet lid zijn van een sportvereniging uit Enkhuizen of woonachtig zijn in Enkhuizen;
 3. Daarnaast moet de sporter deel uitmaken van de jeugdcategorie tot 18 jaar van een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF.

Artikel 4 Procedure voor nominaties

 1. Kandidaten kunnen in januari tot en met april schriftelijk voorgedragen worden voor de uitreikingen in juni van het betreffende jaar;
 2. Kandidaten kunnen in juli tot en met september schriftelijk voorgedragen worden voor de uitreikingen in december van het betreffende jaar;
 3. In deze voordracht wordt goed gemotiveerd en onderbouwd waarom de kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet;
 4. De motivering voor de voordracht dient te worden gericht aan het college;
 5. De sportoorkonde wordt tweemaal per jaar door of namens het college uitgereikt in de maanden juni en december;
 6. Voor het toekennen van een sportoorkonde wordt aantekening gehouden in een register.

Artikel 5 Voorwaarden

 1. De sportoorkonde wordt alleen uitgereikt aan natuurlijke personen en niet aan rechtspersonen in de vorm van stichtingen of verenigingen en dergelijke;
 2. De betreffende sportprestatie is niet langer dan zeven maanden voor de nominatie behaald;
 3. De sportoorkonde kan hoogstens eenmaal per jaar uitgereikt worden aan dezelfde persoon.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden in werking op 1 mei 2014 en kunnen worden aangehaald als de 'beleidsregels jeugd sportoorkonde gemeente Enkhuizen'.