De raad der gemeente Enkhuizen;
  gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 1973, gemeenteblad afdeling I, bijlage no. 43;
besluit:
zijn besluit van 25 oktober 1935, inzake instelling van een medaille der gemeente Enkhuizen als volgt te wijzigen:
Het gestelde onder b wordt gelezen;
"b. aan personen, die zich op enigerlei wijze jegens de gemeente bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, zulks ter beoordeling van de raad, de "medaille der gemeente Enkhuizen" in goud toe te kennen".
  Aldus vastgesteld door de raad der
gemeente Enkhuizen in zijn openbare
vergadering van 12 maart 1973.
      (onleesbaar), voorzitter.
      (onleesbaar), secretaris.