De raad der gemeente Enkhuizen;

  Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 October 1935 gem.blad afd.I bijlage no.130;

BESLUIT:

a. In te stellen een "medaille der gemeente Enkhuizen", overeenkomstig door burgemeester en wethouders vast te stellen model;
b. burgemeester en wethouders te machtigen, aan personen, die zich op eenigerlei wijze jegens de gemeente bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, de "medaille der gemeente Enkhuizen" toe te kennen en wel, zulks ter beoordeeling van den raad, in goud of in verguld zilver of in zilver.

  Aldus besloten in de openbare vergadering van den raad der gemeente Enkhuizen, van 25 October 1935.

(onleesbaar), voorzitter.
 
(onleesbaar), secretaris.