Gemeente Drechterland Raadsbesluit

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 5.2

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2006.

Gezien het advies van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen van 24 april 2006.

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet.

besluit:

Vast te stellen de VERORDENING OP HET INSTELLEN EN TOEKENNEN VAN DE GEMEENTELIJKE EREPENNING DRECHTERLAND 2006

Artikel 1
Er wordt een erepenning van de gemeente Drechterland ingesteld.

Artikel 2
1. De erepenning van de gemeente Drechterland wordt geslagen in zilver.
2. Op de voorkant staat het wapen van de gemeente Drechterland met vermelding “Gemeente Drechterland”.

Artikel 3
De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen, niet-ingezetenen en rechtspersonen, die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Drechterland.

Artikel 4
1. Het college van burgemeester en wethouders kent de erepenning van de gemeente Drechterland toe.
2. Het besluit vermeldt op welke overwegingen tot toekenning van de erepenning is overgegaan.

Artikel 5
1. De verordening op de instelling en toekenning van een erepenning der gemeente van de gemeente Bangert, zoals vastgesteld door de raad op 13 september 1979, wordt vervallen verklaard.
2. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 11 mei 2006.

De raad voornoemd,

de griffier, de plv. voorzitter,
 
 


Verordening op het instellen en toekennen van de erepenning Drechterland 2006
Vastgesteld op 11 mei 2006
Gepubliceerd op 24 mei 2006