VERORDENING BETREFFENDE HET INSTELLEN EN VERLENEN VAN ONDERSCHEIDINGEN VAN DE GEMEENTE DONGEN,

zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 13 februari 1975 en sedertdien gewijzigd op 16 september 1987 en 22 april 1993.

Artikel 1.
Ingesteld worden de volgende onderscheidingen:

 1. het ere-burgerschap van de gemeente Dongen;
 2. de ere-penning van de gemeente Dongen;
 3. de penning van verdienste van de gemeente Dongen.

Artikel 2.

 1. De toekenning van het ere-burgerschap geschiedt bij besluit van de raad op voorstel van burgemeester en wethouders.
 2. De toekenning van de ere-penning geschiedt door burgemeester en wethouders.
 3. De toekenning van de penning van verdienste geschiedt door de burgemeester,

Artikel 3.

 1. Het ere-burgerschap van de gemeente Dongen kan bij een bijzondere gelegenheid worden verleend als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid jegens hen, die zich ten opzichte van de gemeente of de Dongense gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Als bewijs van deze verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde, alsmede een draagmedaille in goud, in een bijzondere raadsvergadering uitgereikt.

Artikel 4.

 1. De in artikel 3, tweede lid bedoelde oorkonde vermeldt de naamd, de datum en de plaats van geboorte, de woonplaats van begiftigde, alsmede de redenen, welke tot het verlenen van het ere-burgerschap hebben geleid.
 2. De in artikel 3, tweede lid bedoelde draagmedaille heeft een middellijn van 40 mm. Zij wordt zodanig uitgevoerd, dat zij om de hals kan worden gedragen aan een zijden lint in de Dongense kleuren. De medaille draagt aan de voorzijde een afbeelding van het gemeentewapen, waarboven het woord "gemeente" en waaronder de naam "Dongen", terwijl aan de achterzijde in een omlijstende versiering de tekst "Ere-burger van Dongen" is aangeracht, waaraan toegevoegd de naam van degene aan wie het ere-burgerschap is verleend, alsmede de datum van het raadsbesluit, waarbij tot het verlenen van deze onderscheiding werd besloten.

Artikel 5.
Aan het ere-burgerschap kunnen geen bijzondere rechten worden ontleend en zijn geen bijzondere verplichtingen verbonden.

Artikel 6.
Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de met het ere-burgerschap begiftigde van deze onderscheiding vervallen verklaren. Hij besluit hiertoe in een besloten vergadering.

Artikel 7.

 1. De ere-penning kan bij een bijzondere gelegenheid worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan al dan niet ingezetenen en al dan niet in de gemeente Dongen gevestigde instellingen of verenigingen, die zich jegens de gemeente Dongen of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende diensten hebben verworven.
 2. Als bewijs van deze verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde, alsmede een legpenning in zilver, uitgereikt op een door burgemeester en wethouders te bepalen wijze.

Artikel 8.

 1. De in artikel 7, tweede lid bedoelde oorkonde vermeldt de naam en woonplaats van de begiftigde, eventueel de datum en de plaats van geboorte, alsmede de redenen, welke tot het verlenen van de ere-penning hebben geleid.
 2. De in artikel 7, tweede lid bedoelde legpenning heeft een middellijn van 40 mm. De medaille draagt aan de voorzijde een afbeelding van het gemeentewapen, waarboven het woord "gemeente" en waaronder de naam "Dongen", terwijl aan de achterzijde in randschrift is vermeld "erepenning van de gemeente Dongen" en rechtlijnig de naam van de begiftigde, alsmede de datum van het besluit van burgemeester en wethouders waarop deze onderscheiding is verleend.

Artikel 9.
Aan de begiftigden zal naast de grote draagmedaille respectievelijk de legpenning (wanneer deze aan een natuurlijk persoon is toegekend) een kleine draagmedaille worden verstrekt.

Artikel 10.
Van elke toekenning van het ere-burgerschap of van de ere-penning wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register genoemd "Ere-boek van de gemeente Dongen", onder vermelding van de omstandigheid, die tot toekenning heeft geleid.

Artikel 11.

 1. De penning van verdienste kan bij een bijzondere gelegenheid worden toegekend als blijk van waardering aan al dan niet ingezetenen van de gemeente Dongen,
  a.die zich hebben onderscheiden bij een bepaalde gebeurtenis;
  b. die gedurende een lange tijd een bepaalde maatschappelijke functie hebben vervuld;
  c. die zich op verdienstelijke wijze voor de gemeente Dongen hebben ingezet;
  d. die zich op verdienstelijke wijze hebben ingezet voor een bepaald Dongens gebeuren;
  en aan organisaties en instellingen;
  e. die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Dongense samenleving.
 2. Als bewijs van deze verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een verzilverde legpenning uitgereikt op een door de burgemeester te bepalen wijze. Voorts wordt aan de begiftigde naast de legpenning een oorkonde verstrekt.

Artikel 12.
De in artikel 11 bedoelde legpenning heeft een middellijn van 40 mm. De medaille draagt aan de voorzijde een afbeelding van het gemeentewapen, waarboven het woord "gemeente" en waaronder de naam "Dongen", terwijl aan de achterzijde in randschrift is vermeld "penning van verdienste van de gemeente Dongen".