1.7 Verordening inzake de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen der gemeente Deventer 1979

  (art. 168 gemeentewet)

  - raadsbesluit d.d. 20 december 1982

  laatste wijziging:

  - raadsbesluit dd. 13 december 1993

  - bekendmaking d.d. 23 december 1993

  - in werkingtreding d.d. 1 januari 1994

 

Artikel 1.

De gemeente Deventer kent twee onderscheidingen, namelijk:
1. verlening van het ereburgerschap van de stad Deventer;
2. toekenning van de erepenning van de stad Deventer.

 

EREBURGERSCHAP

Artikel 2.

1. De raad kan het ereburgerschap van de stad Deventer verlenen aan natuurlijke personen vanwege hun zeer bijzondere verdiensten voor de stad.
2. Verlening van het ereburgerschap gaat vergezeld van toekenning van een erepenning in goud van de stad Deventer.

 

EREPENNING

Artikel 3.

1. De raad kan de zilveren erepenning van de stad Deventer toekennen aan zowel natuurlijke als rechtspersonen vanwege hun bijzondere verdiensten voor de stad.
2. Met rechtspersonen in de zin van deze verordening worden gelijkgesteld vennootschappen onder firma's en commanditaire vennootschappen.

Artikel 4.

De erepenning wordt vervaardigd in zilver of goud en vormt een afbeelding van het wapen van de gemeente Deventer. De erepenning heeft een doorsnee van 51 mm.

Artikel 5.

Criteria voor het toekennen van de zilveren erepenning aan rechtspersonen, niet zijnde bedrijven als bedoeld in artikel 6 zijn:
a. de rechtspersoon moet in het maatschappelijk en economisch verkeer goed bekend staan;
b. de aanleiding tot toekenning van de erepenning aan de rechtspersoon moet een algemeen erkend jubileum zijn.

Artikel 6.

1. Onder bedrijf wordt verstaan een onderneming die valt onder de werking van de Wet op de vennootschapsbelasting, alsmede vennootschappen onder firma's en commanditaire vennootschappen.
2. Behalve aan de criteria, genoemd in artikel 5, dienen bedrijven tevens aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  a. dat de aard en werkwijze of de door het bedrijf aangeboden produkten/diensten met Deventer verbonden zijn;
  b. dat het bedrijf nationale en/of internationale bekendheid heeft gegeven aan Deventer, dan wel een wezenlijke bijdrage levert en heeft geleverd aan de economische structuur van de stad;
  c. dat het bedrijf minimaal 100 jaar bestaat, doch daarvan kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgeweken.

 

ALGEMEEN

Artikel 7.

1. Door ieder natuurlijk dan wel rechtspersoon kunnen personen uit Deventer van wie men meent dat ze voor de verlening van het ereburgerschap en/of toekenning van een erepenning in aanmerking komen, aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgedragen.
2. Het college van burgemeester en wethouders gaat na of de voorgedragen personen voor verlening van het ereburgerschap en/of toekenning van een erepenning in aanmerking komen en doen in deze een voorstel aan de raad, die beslist hieromtrent.

Artikel 8.

1. De verlening van het ereburgerschap en/of de toekenning van de erepenning van de onderscheiden natuurlijke dan wel rechtspersoon gaan vergezeld van de uitreiking van een oorkonde, bevattende bij natuurlijke personen de naam, de datum en de plaats van geboorte, de hoedanigheid en de woonplaats en bij rechtspersonen de naam en de datum van oprichting, alsmede bij zowel natuurlijke als rechtspersonen de redenen, welke tot verlening en/of toekenning hebben geleid en de dagtekening van het besluit tot verlening en/of toekenning;
2. De oorkonde wordt door de burgemeester en de secretaris ondertekend.

Artikel 9.

Verlening van het ereburgerschap en toekenning van de erepenning gaan vergezeld van inschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Deventer van de inhoud van de oorkonde zoals bedoeld in artikel 7.

Artikel 10.

Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze, waarop het ereburgerschap wordt verleend en de erepenning en de bijbehorende oorkonde aan de begiftigde worden uitgereikt en de inschrijving in het Gulden Boek plaats heeft.

Artikel 11.

Aan de verlening van het ereburgerschap en de toekenning van de erepenning en de inschrijving in het Gulden Boek zijn generlei rechten noch verplichtingen verbonden.

Artikel 12.

De erepenning en de bijbehorende oorkonde worden het eigendom van de begiftigde of zijn rechtverkrijgenden.

Artikel 13.

1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de raad bij eenstemmig besluit de begiftigde van het ereburgerschap en/of de erepenning vervallen verklaren.
  Deze beslissing, waarvan de begiftigde schriftelijk gemotiveerd in kennis wordt gesteld, wordt ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Deventer.
2. In geval van vervallen verklaring, als bedoeld in het eerste lid, dient de erepenning te worden teruggeven aan burgemeester en wethouders.

Artikel 14.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening inzake de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen der gemeente Deventer 1979".

Zij treedt in werking op de dag van haar vaststelling.