Nummer 3.

De raad der gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 1977;

gelet op de bepalingen van de gemeentewet:

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening, houdende bepalingen met betrekking tot de invoering, toekenning en uitreiking van een penning van verdienste van de gemeente Delfzijl

Artikel 1

Onder de naam "penning van verdienste van de gemeente Delfzijl" wordt ingevoerd een onderscheiding in de vorm van een aan weerszijden bewerkte zilveren penning met een daarbij behorende oorkonde.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde penning wordt uitgereikt aan ingezetenen van de gemeente Delfzijl, die zich op welke wijze ook erg verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de Delfzijlse gemeenschap.

Artikel 3

De toekenning van de onder artikel 1 bedoelde penning vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders, na voorafgaand advies van de commissie algemene zaken.

Artikel 4

Met de uitreiking van de onder artikel 1 genoemde penning is belast de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van vaststelling.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Delfzijl van 25 augustus 1977.

De raad voornoemd,

voorzitter.

secretaris.