De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 16 juni 2009;

BESLUIT:

Vast te stellen de

verordening erepenning en gemeentepenningen van de gemeente Delft.

Artikel 1: Instelling
Ingesteld worden de erepenning en de gemeentepenning van de gemeente Delft.

Artikel 2: Vormgeving erepenning
1. De erepenning van de gemeente Delft wordt in zilver geslagen en heeft een middellijn van 50 mm.
2. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente met de woorden “Gemeente Delft”, en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.

Artikel 3: Vormgeving gemeentepenning
1. De gemeentepenning van de gemeente Delft wordt in zilver geslagen en heeft een middellijn van 30 mm.
2. Hij wordt vervaardigd als legmedaille, vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente met de woorden “Gemeente Delft”, en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.

Artikel 4: Draaginsigne
Van de erepenning en de gemeentepenning worden draaginsignes vervaardigd volgens een nader door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen model.

Artikel 5: Toekennen erepenning
De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend:
a. als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan een persoon, die zich voor de gemeente Delft in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt;
b. als onderscheiding aan een inwoner van de gemeente, die door zijn of haar grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig heeft gemaakt.

Artikel 6: Toekennen gemeentepenning
De gemeentepenning wordt toegekend bij belangrijke gebeurtenissen binnen de gemeente, mits met de toekenning het gemeentebelang op genoegzame wijze wordt gediend.

Artikel 7: Bevoegdheid
1. De toekenning van erepenningen geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. Alvorens het college besluit tot toekenning van de erepenning wordt het gevoelen van de raad ingewonnen.
2. De toekenning van de gemeentepenningen geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8: Register
Van elke toekenning van de erepenning en van de gemeentepenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in daartoe door het college vast te stellen registers.

Artikel 9: Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking.
2. Bij de inwerkingtreding van de verordening vervalt de verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Delft en van gemeentepenningen d.d. 25 september 1986.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2009.
Bekendgemaakt: 19 juli 2009.

burgemeester, (get. mr.drs. G.A.A. Verkerk)
griffier, (get. R.H.van Luyk)

Toelichting Verordening erepenning en gemeentepenningen der gemeente Delft
Op 24 februari 1949 heeft de raad de verordening erepenning en gemeentepenningen der gemeente Delft vastgesteld. Hierin is formeel vastgelegd hoe het gemeentebestuur omgaat met het toekennen van penningen.

Artikel 1:
Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2, 3 en 4:
Deze artikelen regelen de vormgeving van de erepenning en gemeentepenning en dat er een draaginsigne zal worden vervaardigd.

Artikel 5:
De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen als blijk van grote waardering toegekend aan een persoon die zich op een of andere wijze voor de gemeentelijke zaak in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 6:
Het college van burgemeester en wethouders beoordelen bij de toekenning van een gemeentepenning of er sprake is van een belangrijke gebeurtenis binnen de gemeente, en of met de toekenning het gemeentebelang op genoegzame wijze wordt gediend.

Artikel 7:
De bevoegdheid tot het toekennen van de erepenning berust bij het college. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om de gevoelens kenbaar te maken over de voorgenomen toekenning.
De bevoegdheid tot het toekennen van de gemeentepenning berust bij het college.

Artikel 8:
Het college houdt in een register bij aan wie een erepenning dan wel een gemeentepenning is toegekend. In het geval van een erepenning zal vermeld worden welke bijzonderheden tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 9:
Behoeft geen nadere toelichting.