De raad der gemeente De Bilt;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2001, nr. ;

Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen voor het blijkgeven van grote waardering en erkentelijkheid voor aan de gemeente De Bilt en haar inwoners bewezen diensten;

 
b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende:
Verordening regelende, de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning en een gemeentelijke medaille van verdienste.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. Gemeente: de gemeente De Bilt, alsmede de rechtsvoorgangers van de gemeente;
b. Medaille van verdienste: de medaille van verdienste hetzij in de kleur zilver, hetzij in de kleur brons;
c. Organisaties: instellingen, verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen;

Artikel 2
Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan, bij wijze van onderscheiding, worden toegekend:
a. de erepenning van de gemeente De Bilt;
b. de medaille van verdienste van de gemeente De Bilt, hetzij in zilver, hetzij in brons.

Artikel 3
De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de in artikel 2 bedoelde erepenning en medaille van verdienste worden door burgemeester en wethouders bepaald.

Hoofdstuk II. Verleningscriteria.

Artikel 4
De erepenning kan door de gemeenteraad worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en niet-ingezetenen die zich jegens de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende uitzonderlijke verdiensten hebben verworven, alsmede aan al dan niet in de gemeente gevestigde organisaties, die zich door hun werkzaamheid op enig terrein van de gemeentelijke samenleving uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 5
1. De medaille van verdienste kan door burgemeester en wethouders worden toegekend aan ingezetenen en niet-ingezetenen die zich op verdienstelijke wijze langdurig en belangeloos voor de plaatselijke gemeenschap hebben ingezet, en wel:
a. In zilver aan ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende 20 jaar of langer jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven;
b. In Zilver aan ingezetenen, voormalig ingezetenen en in de gemeente geboren niet-ingezetenen van de gemeente, die onder meer op cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein internationale of grote nationale erkenning hebben verworven;
c. In brons aan ingezetenen en niet-ingezetenen, die zich gedurende 12,5 jaar of langer jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven;
d. In brons aan ingezetenen en niet-ingezetenen, die op enig terrein van het maatschappelijk leven van de gemeente blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin;
e. In brons aan ingezetenen, voormalig ingezetenen en in de gemeente geboren niet-ingezetenen van de gemeente, die op enig terrein ook buiten de gemeente De Bilt erkenning hebben verworven;
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan de medaille van verdienste bovendien door burgemeester en wethouders worden toegekend aan in dienst van de gemeente zijnde personen wegens langdurige, goede en trouwe plichtsbetrachting en wel:
a. in zilver, ter gelegenheid van een 40-jarig dienstverband bij de gemeente, dan wel wanneer betrokkenee bij het verlaten van de dienstbetrekking een diensttijd van tenminste 35 jaren bij de gemeente heeft vervuld;
b. in brons, ter gelegenheid van een 25-jarig dienstverband bij de gemeente;
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden kan de medaille van verdienste bovendien door burgemeester en wethouder worden toegekend aan leden van de vrijwillige brandweer wegens langdurige, goede en trouwe plichtsbetrachting en wel:
a. in zilver ter gelegenheid van het vertrek bij de vrijwillige brandweer na een periode van 35 jaar of langer;
b. in brons ter gelegenheid van het vertrek bij de vrijwillige brandweer na een periode van 25 jaar of langer.

Artikel 6
De medaille van verdienste, hetzij in zilver, hetzij in brons, kan eveneens worden toegekend aan al dan in deze gemeente gevestigde organisaties, welke door haar werkzaamheid op enig terrein van het maatschappelijk leven van de gemeente op uitzonderlijke, onderscheidenlijk op zeer bijzondere wijze, hebben voorzien in bepaalde maatschappelijke noden of behoeften.

Artikel 7
1. Een persoon of organisatie kan slechts eenmaal een medaille van één kleur ontvangen;
2. Indien zich opnieuw een situatie voordoet dat aan de criteria van artikel 5 of 6 wordt voldaan beslissen burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk III Procedure

Artikel 8
1. De toekenning van de erepenning geschiedt door de gemeenteraad op basis van een schriftelijke en met redenen omklede voordracht van burgemeester en wethouders.
2. Om te worden aangenomen behoeft de in het eerste lid bedoelde toekenning een meerderheid van tenminste 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 9
1. Van het toekennen van de erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, dat de naam draagt van "Ereboek van de gemeente De Bilt".
2. Van het toekennen van de medaille van verdienste houden burgemeester en wethouders aantekening in een afzonderlijk register.
3. Burgemeester en wethouders doen eenmaal per jaar van elke toekenning van de medaille van verdienste mededeling aan de gemeenteraad.

Artikel 10
De uitreiking van de erepenning geschiedt op de door burgemeester en wethouders te bepalen wijze.

Artikel 11
Bij de uitreiking van de erepenning en de medaille van verdienste wordt aan de begiftigde tevens overhandigd een oorkonde, vermeldende de motieven op grond waarvan de erepenning of de medaille van verdienste is toegekend.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 12
Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een verzoek om toekenning van een medaille van verdienste of een erepenning is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op dat verzoek is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

Artikel 13
1. Deze verordening treed in werking op 1 juni 2001.
2. De Verordening regelende, de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning en een gemeentelijke medaille van verdienste, vastgesteld door de gemeenteraad van De Bilt in zijn vergadering van 31 oktober 1968, sedert gewijzigd, en de Verordening tot het instellen en toekennen van de erepenning gemeente Maartensdijk vastgesteld door de gemeenteraad van Maartensdijk in zijn vergadering van 26 januari 1995, worden ingetrokken.
3. Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam "Verordening regelende, de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning en een gemeentelijke medaille van verdienste".

    Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van De Bilt gehouden op 30 mei 2001

      De voorzitter,         De secretaris,
      mr A. Tchernoff         mr O. Pol