De RAAD der gemeente COEVORDEN;

    Overwegende, dat in meerdere gemeenten is of wordt overgegaan tot het instellen van een erepenning der gemeente;
    dat het wenselijk wordt geoordeeld, dat ook in deze gemeente de mogelijkheid wordt geopend om tot toekenning van een dergelijke erepenning te kunnen overgaan;
    dat te dien einde een verordening behoort te worden vestgesteld;
    Gelet op de gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN DE EREPENNING DER GEMEENTE COEVOERDEN

Artikel 1

    Ingesteld wordt een erepenning der gemeente Coevoerden.

Artikel 2

    De erepenning wordt geslagen in zilver en heeft een middellijn van 40 mm. Zij draagt aan de ene zijde het wapen der gemeente met daaromheen de woorden "Erepenning der gemeente Coevorden" en wordt aan de andere zijde voorzien van een toepasselijke inscriptie met daaromheen de woorden "Aangeboden door het Gemeentebestuur".

Artikel 3

    Het toekenning van de erepenning geschiedt op voorstel van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 4

1. Van elke toekenning van de erepenning wordt door Burgemeester en Wethouders aantekening gehouden in een register, dat de naam draagt van "Ereboek der gemeente Coevorden".
2. In dat register wordt op de ene bladzijde een foto van de begiftigde aangebracht met vermelding van zijn namen, datum en plaats van geboorte, kwaliteit en woonplaats en op de andere bladzijde de redenen, welke tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 5

    Nevens de erepenning wordt een oorkonde, waarvan de inhoud door Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld, uitgereikt.

Artikel 6

    Deze verordening treedt in werking op de dag harer vaststelling.

  Vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Coevorden van 20 januari 1959.
   
 
 
, voorzitter.
   
 
 
, secretaris.