Verordening gemeentelijke eretekenen 2002

Artikel 1
1. Ingesteld worden de volgende gemeentelijke eretekenen:
 
a. het ereburgerschap van de gemeente Capelle aan den IJssel, met bijbehorende gouden legpenning;
b. de erepenning van de gemeente Capelle aan den IJssel;
2. De eretekenen kennen één uitvoering en hebben de vorm van een legpenning met een middellijn van 25 millimeter.

Artikel 2
1. De toekenning van het ereburgerschap en van de erepenning aan wethouders geschiedt door de raad.
2. De toekenning van de erepenning aan raadsleden geschiedt door burgemeester en wethouders.

Artikel 3
1. De uitreiking van de erepenning geschiedt door de burgemeester.
2. In bijzondere gevallen kan het college besluiten uitreikingen aan derden door een wethouder te laten verrichten.

Artikel 4
1. Bij de toekenning van een gemeentelijk ereteken als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder de letters a en b behoort een gekalligrafeerde oorkonde met toepasselijke tekst.
2. De oorkonde vermeldt naast de naam, de datum en de plaats van geboorte van de begiftigde, alsook diens woonplaats en de reden die tot het verlenen van het ereteken heeft geleid.

Artikel 5
Burgemeester en wethouders houden van iedere toekenning van een gemeentelijk ereteken aantekening in een register dat de naam "Ereboek Capelle aan den IJssel" draagt.

Artikel 6
De eretekens als bedoeld in artikel 1, lid 1 tonen aan de voorzijde het gemeentewapen, zoals dat is vastgesteld door de Hoge Raad van Adel bij besluit van 24 juli 1815, alsook het randschrift "Gemeente Capelle aan den IJssel".

Artikel 7
Begiftigden met het ereburgerschap of met een erepenning ontvangen naast het aan hen toegekende ereteken een bijbehorende reversdraagspeld.

Artikel 8
1. Het ereburgerschap wordt door de raad uitsluitend toegekend voor verdiensten van uitzonderlijk belang, de gemeente Capelle aan den IJssel, de streek, het land dan wel de mensheid in het algemeen bewezen.
2. De toekenning van het ereburgerschap wordt in een plechtige raadzitting door de voorzitter meegedeeld.
3. Als maatstaf voor de toekenning van het ereburgerschap gelden de volgende gevallen:
- indien iemand met gevaar voor eigen leven door moedig optreden een ramp voor de gemeente heeft weten te voorkomen;
- indien iemand vanwege uitzonderlijke prestaties voor de gemeente Capelle aan den IJssel zich dusdanig grote verdiensten heeft verworven dat deze voor de inwoners of voor de mensheid in het algemeen (nog) vele jaren daarna van het grootste belang zijn, waarbij gedacht kan worden aan een belangrijke uitvinding of schenking;
- indien een inwoner dan wel een oud-inwoner die gedurende een groot aantal jaren in Capelle aan den IJssel heeft gewoond, een zeer vooraanstaande maatschappelijke of (staat)burgerlijke functie heeft vervuld;
- in andere gevallen waarin de raad de toekenning - naar analogie van de hiervoor omschreven categorieën - verantwoord acht.

Artikel 9
1. Voor de toekenning van de erepenning komen in aanmerking personen die vanwege hun bijzondere verdiensten de waardering van de gemeente hebben verworven.
2. De erepenning kan ook worden verleend ter gelegenheid van jubilea of als blijk van waardering voor individuele verdiensten van personen in dienst bij het bedrijfsleven of overheid(sbestuur).
3. De erepenning kan voorts bij defungeren worden toegekend aan hen die gedurende een aaneensluitende periode van minimaal 4 jaar invulling hebben gegeven aan het lidmaatschap van de gemeenteraad dan wel wethouderschap.

Artikel 10
Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking.

Artikel 11
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke eretekenen 2002”.


Opmerkingen m.b.t. de regeling:
1. Deze verordening vervangt de Verordening gemeentelijke eretekenen van 10 mei 1982.
2. Ondertekening heeft plaatsgevonden op 11 maart 2002.
3. Datum inwerkingtreding is zes weken na de dag van bekendmaking [artikel 10] en is geschat op 10 mei 2002.