Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2007

Algemeen.

Gemeentelijke onderscheidingen geven de gemeenteraad of het College van Burgemeester en wethouders de mogelijkheid om personen of bedrijven/instellingen namens de Boxmeerse gemeenschap te danken en een blijk van waardering te geven voor de bijzondere en opvallende prestaties die zij hebben geleverd.

Een gemeentelijke onderscheiding kent een bepaalde mate van exclusiviteit waardoor er sprake moet zijn van een gemotiveerde voordracht en een besluit. Voordrachten worden gewogen waarbij criteria gelden zoals de aard van de prestatie, de bijzonderheid en de periode waarin zo bovenmatig of uitzonderlijk is gepresteerd. De criteria zijn in deze verordening vastgelegd. De onderscheiding wordt toegekend bij leven en wordt het eigendom van de begiftigde.

De Onderscheidingen.

Artikel 1.

De gemeente Boxmeer kent een viertal gemeentelijke onderscheidingen te weten:

 1. het Ereburgerschap incl. oorkonde
 2. de Boxmeerse Bok
 3. de Boxmeerse speld van verdiensten
 4. de Erepenning incl. oorkonde.

De penning Ereburgerschap: zilveren penning met diameter ca. 50 mm, aan voorzijde met gemeentewapen van Boxmeer waarboven de vermelding "ereburger" en waaronder "gemeente Boxmeer". Daarnaast een zilveren insigne (reversspeld) met gemeentewapen.

De Boxmeerse Bok: beeldje (evt.op sokkel) van stappende Bok analoog aan het gemeentewapen.

Boxmeerse speld van verdiensten: een insigne (reversspeld) in ajour of voor dames een hanger (diameter ca. 20 mm) met gemeentewapen.

Boxmeerse Erepenning: Idem als de penning van Ereburger maar dan met de vermelding van Erepenning.

Oorkonde: Bij de toekenning en uitreiking van zowel het Ereburgerschap als de Erepenning wordt een oorkonde verstrekt.
Bij het Ereburgerschap worden opgenomen de naam en voorletters, de geboortedatum en -plaats van betrokkene alsmede de motivatie voor de toekenning van het ereburgerschap.
Bij de Erepenning worden opgenomen de naam, de oprichtingsdatum en de motivatie voor toekenning van de erepenning.

Artikel 2.
Met de vaststelling van deze verordening vervallen alle eerdere verordeningen ten aanzien van onderscheidingen en eretekens die zijn vastgesteld.

Ereburgerschap.

Artikel 3.

 1. Aan een inwoner van de gemeente Boxmeer kan het ereburgerschap worden verleend vanwege zeer uitzonderlijke verdiensten voor de gemeente Boxmeer en/of haar gemeenschap;
 2. Het ereburgerschap wordt verleend door de Gemeenteraad op een gemotiveerde voordracht van het College van Burgemeester en wethouders;
 3. verlenen van het ereburgerschap gaat vergezeld van een erepenning van de gemeente Boxmeer en een oorkonde.
 4. Het ereburgerschap wordt in de daarvoor bestemde registers opgenomen.

De Boxmeerse Bok.

Artikel 4.

 1. aan een ingezetene van Nederland kan de Boxmeerse Bok worden toegekend vanwege belangrijke en opvallende individuele verdiensten of prestaties op het gebied van onder andere:
 2. de Boxmeerse Bok wordt, eventueel op een gemotiveerde voordracht, toegekend door het College van Burgemeester en wethouders;
 3. de toekenning van de Boxmeerse Bok gaat vergezeld van een beeldje, zijnde een "stappende" Bok. De toekenning wordt in de daarvoor bestemde registers opgenomen.

De Boxmeerse speld van verdiensten.

Artikel 5

 1. de Boxmeerse speld van verdienste wordt, eventueel op een gemotiveerde voordracht, toegekend door het College van Burgemeester en wethouders vanwege:
 2. de toekenning van de speld gaat vergezeld met een draagspeld en in de daarvoor bestemde registers opgenomen.

De Boxmeerse erepenning.

Artikel 6.
De Boxmeerse Erepenning wordt toegekend door het College van B&W, op een gemotiveerde voordracht, aan een onderneming die valt onder de werking van de Wet op de vennootschapsbelasting alsmede vennootschappen onder firma's en commanditaire vennootschappen, vanwege:

Artikel 7.

Voorwaarden.

De potentiële kandidaten voor een gemeentelijke onderscheiding dienen in het maatschappelijke en economische verkeer goed bekend te staan.

Artikel 8.

De procedure.

Artikel 9.

 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad bij eenstemmig besluit de begiftigde van het Ereburgerschap en/of de Erepenning vervallen verklaren. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de begiftigde verstrekt en ingeschreven in het betreffende register.
 2. In geval lid 1 van toepassing is, dient betrokkene de penning en oorkonde terug te geven.

Artikel 10.

Deze verordening kan worden aangehaald als "verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2007".
Zij treedt in werking op de dag van haar vaststelling.

Boxmeer, 20 november 2007.