Verordening, regelende de toekenning van de erepenning der gemeente

BIJLAGE I Bovenkarspel, 9 December 1948.
  A a n
  De R A A D der gemeente .
- - - - - - - - - - -

In verband met Uw besluit tot instelling van de erepenning der gemeente, genomen in Uw vergadering van 4 September j.l., bieden wij Uwe Raad ter vaststelling aan de volgende verordening.

De Raad der gemeente Bovenkarspel;
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
Gelet op zijn besluit van 4 September 1948;

          B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

          V E R O R D E N I N G, regelende de toekenning van de erepenning der gemeente.

Artikel 1.

  Er wordt ingesteld een erepenning der gemeente.
  De erepenning wordt geslagen in goud, zilver en brons, wordt steeds in dezelfde grootte vervaardigd, draagt aan de ene zijde het wapen der gemeente met daaromheen de woorden: "Erepenning der gemeente Bovenkarspel" en wordt aan de achterzijde voorzien van een toepasselijke inscriptie.

Artikel 2.

  Voor de toekenning van een erepenning komen slechts in aanmerking de personen, die zich jegens de gemeente in bijzondere mate hebben verdienstelijk gemaakt en deswege op grote waardering en dankbaarheid aanspraak mogen maken.

Artikel 3.

  De Raad beslist of en van welk metaal een erepenning zal worden toegekend.

Artikel 4.

  Van elke toekenning houden Burgemeester en Wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam draagt van: "Ereboek der gemeente".
   In het ereboek worden de bijzonderheden, die hebben geleid tot toekenning, mede vermeld.

  Burgemeester en Wethouders van Bovenkarspel,
  De Wethouder, De Burgemeester,  
  J. Braakman J. Elders.