01-15

De raad van de gemeente Beuningen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 1990;

gelet op artikel 168 van de gemeentewet;


B E S L U I T :


vast te stellen de volgende Verordening regelende de instelling van de gemeentelijke erepenning.

Artikel 1.

Ingesteld wordt de erepenning van de gemeente Beuningen.

Artikel 2.

1. De erepenning, uitgevoerd in zilver, draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Beuningen en het opschrift "Gemeente Beuningen". Op de achterkant zal de naam van de onderscheidene en de datum van uitreiking worden gegraveerd.
2. De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de erepenningen worden voor het overige door burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 3.

De erepenning kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen, verenigingen en andere rechtspersonen, die:

Artikel 4.

De toekenning van de erepenning geschiedt door burgemeester en wethouders. De commissie Algemene Bestuurlijke en Economische Zaken zal alvorens tot toekenning wordt overgegaan, hiervan in kennis gesteld worden.

Artikel 5.

Bij de uitreiking van de toegekende erepenning wordt een oorkonde gevoegd, bevattende een korte weergave van de overwegingen die tot toekenning van de erepenning hebben geleid, alsmede een draaginsigne.

Artikel 6.

Van elke toekenning van de erepenning wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register, waarin de overwegingen, welke hebben geleid tot de betreffende verlening, worden opgenomen en waarvan vorm en indeling door hen worden vastgesteld.

Artikel 7.

De burgemeester reikt de erepenning uit tijdens een openbare bijeenkomst.

Artikel 8.

Deze Verordening treedt in werking op de dag na die van vaststelling.

Beuningen, 19 juni 1990.

De raad voornoemd,
de secretaris,                         de voorzitter,