Raadsvergadering
:
12 september 2006
Agenda nr.
:
 

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2006;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

“Verordening gemeentelijke onderscheidingen Berkelland 2006”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
1. Ereburgerschap: de eretitel die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend.
2. Erepenning: De gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een erepenning die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend.

Artikel 2 Ereburgerschap
1. De raad kan op voordracht van burgemeester en wethouders het ereburgerschap toekennen.
2. Het ereburgerschap wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente op buitengewoon uitzonderlijke manier gedurende zeer lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt.
3. Ten bewijze van de toekenning van deze eretitel wordt aan de begiftigde een erepenning in zilver of verguld zilver en een oorkonde uitgereikt. Tevens wordt de toekenning aangetekend in een register en vermeld op de website.
4. Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.
5. Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren.

Artikel 3 Erepenning
1. Het college van burgemeester en wethouders kan een erepenning toekennen. Het besluit tot toekenning wordt medegedeeld aan de raad.
2. De erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke samenleving zeer verdienstelijk hebben gemaakt.
3. Ten bewijze van de toekenning wordt aan de begiftigde een erepenning in brons en een oorkonde uitgereikt. De toekenning wordt aangetekend in een register.

Artikel 4 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Berkelland 2006”.

Artikel 5 Intrekking en inwerkingtreding
1. De volgende verordeningen worden ingetrokken:
  • Verordening betreffende het instellen en toekennen van een gemeentelijke onderscheiding gemeente Ruurlo (zilveren windhond), vastgesteld op 31 oktober 1996.
  • Verordening gemeentelijke eretekenen 1994, gemeente Eibergen, vastgesteld op 12 juli 1994.
  • Verordening ereburgerschap gemeente Borculo, vastgesteld op 27 mei 1930 en gewijzigd op 20 juni 1973.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 12 september 2006,

de griffier,
 
 
de voorzitter,
 
 
TOELICHTING OP VERORDENING GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN BERKELLAND 2006

De verordening kent twee verschillende gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap en de erepenning en regelt de toekenning daarvan. Van de toekenning wordt aantekening gehouden in een register.

Het
ereburgerschap kan worden toegekend aan ingezetenen en niet ingezetenen, die zich voor de gemeente op buitengewoon uitzonderlijke manier, gedurende zeer lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt. De toekenning geschiedt op voordracht van het college door de gemeenteraad.
Gelet op het karakter van deze onderscheiding zal deze slechts zeer incidenteel worden toegekend.

De erepenning kan worden toegekend aan ingezetenen en niet ingezetenen, die zich voor de gemeente of plaatselijke samenleving zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Het college kent de onderscheiding toe en stelt de gemeenteraad daarvan in kennis.
In de verordening wordt ook beschreven dat bij de gemeentelijke onderscheidingen een oorkonde behoort en dat aantekening in een register wordt gehouden.