De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 16 oktober 2007, nr. 42-05;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat de gemeenteraad op 28 april 1950 de erepenning van de gemeente Bergen op Zoom heeft ingesteld;

BESLUIT:
1. In te trekken de Verordening op het instellen van een erepenning der gemeente Bergen op Zoom, zoals vastgesteld op 28 april 1950, gewijzigd bij besluit van 31 augustus 1995 per 1 januari 2008;
2. Vast te stellen de navolgende:

Verordening Erepenning 2008

Artikel 1
De erepenning wordt uitsluitend geslagen in zilver op de grootte van 60 mm doorsnede en draagt aan de ene zijde het wapen van de gemeente Bergen op Zoom met daaromheen de woorden: "Erepenning Gemeente Bergen op Zoom". De keerzijde wordt voorzien van een inscriptie van de naam en de geboortedatum van de ereburger;

Artikel 2
De gemeentelijke erepenning wordt toegekend aan personen, die zich gedurende een langere periode op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Bergen op Zoom;

Artikel 3
Voor toekenning van de erepenning komen in eerste instantie natuurlijke personen in aanmerking, waarvan de maatschappelijke verdiensten niet (of nog niet) eerder op een andere wijze zijn (of kunnen worden) gehonoreerd;

Artikel 4
Om voor toekenning van de erepenning in aanmerking te komen dient de periode van bestuurlijke en / of anderszins daadwerkelijke activiteiten in een of meerdere maatschappelijke en / of culturele organisaties minimaal vijftien jaren te beslaan. In zeer bijzondere, daarvoor in aanmerking komende gevallen kan, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, van dit algemene criterium afgeweken worden;

Artikel 5
De gemeenteraad beslist, na daarover te zijn geadviseerd door het presidium, of een erepenning wordt toegekend;

Artikel 6
Van het toekennen van de erepenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een daarvoor bestemd register, onder vermelding van de motieven die tot toekenning van de erepenning aan betrokkene hebben geleid;

Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Erepenning 2008";

Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 DEC. 2007

De griffier, (get. F.P. de Vos)
De voorzitter, (onleesbaar)