Verordening Erespeld gemeente Baarn (2007)

De raad van de gemeente Baarn

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2007;

gehoord de commissie Samenleving, Bestuur & FinanciŽn d.d. 13 november 2007;

overwegende dat het wenselijk is om te beschikken over een gemeentelijke onderscheiding voor personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap;

gelet op de Gemeentewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

b e s l u i t :

de Verordening Erespeld gemeente Baarn 2007 vast te stellen:

Artikel 1: Instellen gemeentespeld
Op grond van deze verordening wordt de erespeld van de gemeente Baarn ingesteld.

Artikel 2: De gemeentespeld

  1. De gemeentespeld wordt geslagen in zilver met het wapen van de gemeente Baarn. Heren ontvangen de onderscheiding in de vorm van een speld en dames in de vorm van een broche.
  2. Bij de uitreiking van de gemeentespeld krijgt de ontvanger tevens een oorkonde, waarop de motieven op grond waarvan de gemeentespeld is uitgereikt, zijn opgenomen.

Artikel 3: Toekenning gemeentespeld

  1. De gemeentespeld kan worden toegekend aan personen die zich in de gemeente Baarn of jegens haar inwoners meer dan gewoon verdienstelijk hebben gemaakt en/of Baarn op een positieve wijze in de bekendheid hebben gebracht.
  2. Burgemeester en wethouders stellen criteria vast waaraan een aanvraag en de ontvanger van de gemeentespeld moeten voldoen.
  3. Burgemeester en wethouders kunnen in voorkomende gevallen gemotiveerd van de vastgestelde criteria afwijken.
  4. De toekenning van de gemeentespeld vindt plaats door een unaniem besluit van burgemeester en wethouders.

Artikel 4: Register

  1. De toekenning van de gemeentespeld wordt vastgelegd in een daartoe bestemd register.
  2. In dit register worden ten minste de volgende zaken vastgelegd: de naam van de ontvanger, de datum van de uitreiking en de redenen van de toekenning.

Artikel 5: Uitreiking gemeentespeld

  1. De gemeentespeld wordt uitgereikt in het openbaar ter gelegenheid van een jubileum of afscheid, dan wel naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, waardoor de reden van de toekenning van de gemeentespeld wordt onderschreven.
  2. De uitreiking van de gemeentespeld geschiedt door de burgemeester.

Artikel 6: Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Artikel 7: Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Erespeld gemeente Baarn (2007).

Vastgesteld in de openbare vergadering,
op 28 november 2007
   

griffier voorzitter