REGLEMENT TOEKENNING EREBURGERSCHAP EN EREPENNING 2002

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

BESLUITEN:

vast te stellen het navolgende Reglement Toekenning van het Ereburgerschap met de Zilveren Wapensleutel en de Erepenning van de gemeente Apeldoorn.


Artikel 1

Ingesteld worden de volgende onderscheidingen:

  1. het Ereburgerschap met de Zilveren Wapensleutel van de gemeente Apeldoorn;
  2. de Erepenning van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 2

Bij toekenning van het Ereburgerschap van de gemeente Apeldoorn wordt aan de begiftigde overhandigd de Zilveren Wapensleutel, een bij de onderscheiding behorend draaginsigne en een oorkonde met daarop de reden van toekenning. Bij toekenning van de Erepenning wordt aan de achterzijde van de penning de naam van de begiftigde en de reden van toekenning gegraveerd.

Ereburgerschap

Artikel 3

Het Ereburgerschap wordt als hoogste blijk van waardering toegekend aan een natuurlijk persoon die zich op baanbrekende wijze heeft ingezet voor de Apeldoornse samenleving, waarbij baanbrekend als volgt wordt uitgelegd;
a.   in (een) majeur project, (en) of
b.   in (een) sleutelfunctie(s), of
c.   in een representatieve functie.

Erepenning

Artikel 4

De Erepenning wordt als blijk van waardering toegekend aan natuurlijke- en rechtspersonen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving van de gemeente Apeldoorn en/of blijk hebben gegeven van bijzonder moedig of menslievend gedrag.

Artikel 5

Gelet op de artikelen 3 en 4 zal toekenning nader getoetst worden aan de volgende criteria:

Artikel 6

De toekenning van het Ereburgerschap en van de Erepenning geschiedt door het college.

Artikel 7

Het college bepaalt het moment waarop de gemeentelijke onderscheiding wordt uitgereikt.

Artikel 8

Uitreiking van een gemeentelijke onderscheiding geschiedt door de burgemeester of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger.

Artikel 9

Elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding zal worden geregistreerd met vermelding van de reden.

Artikel 10

In zeer uitzonderlijke situaties kan het college een begiftigde de toegekende onderscheiding ontnemen. Dit gebeurt op grond van een met redenen omkleed besluit, waarvan de begiftigde in kennis wordt gesteld en aantekening wordt gemaakt in het register als bedoeld in artikel 9.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 27 augustus 2002

(Laatstelijk) Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 12 mei 2006

Inwerking getreden d.d. 1 september 2002