VERORDENING INZAKE TOEKENNING VAN EEN EREPENNING ALS EREBLIJK VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN.1

Artikel 1.

Toegekend kan worden:

  1. het ereburgerschap van de gemeente Amstelveen;
  2. een zilveren legpenning van de gemeente Amstelveen;
  3. een bronzen legpenning van de gemeente Amstelveen;
  4. een ereteken voor vrijwilligers van de gemeente Amstelveen.

Artikel 2.

Het ereburgerschap wordt door de raad in een besloten vergadering op voorstel van het college in overleg met de fractievoorzitters toegekend aan personen, die op grond van uitzonderlijke verdiensten jegens de gemeente en/of Amstelveense samenleving.

Artikel 3.

De zilveren legpenning wordt door de raad in een besloten vergadering op voorstel van het college in overleg met de fractievoorzitters toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeente en/of Amstelveense samenleving en de naam van Amstelveen naar buiten toe hebben uitgedragen.

Artikel 4.

De bronzen legpenning wordt door het college toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeente en/of Amstelveense samenleving.

Artikel 5.

Het ereteken voor vrijwilligers wordt door het college toegekend aan die personen en/of organisaties, die zich onbezoldigd en op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeente en/of Amstelveense samenleving.

Artikel 6.

Bij het ereburgerschap, de erepenningen en het ereteken hoort een oorkonde vermeldend de grond(en) welke tot het toekennen heeft/hebben geleid.

Artikel 7.

Van elk besluit tot het toekennen van het ereburgerschap, een erepenning en ereteken wordt aantekening gehouden in het “Ereboek van de gemeente Amstelveen”. Elke aantekening geeft aan welke redenen tot het toekennen hebben geleid.

Artikel 8.

  1. Het college bepaalt de verdere vormgeving, uitvoering en afmetingen van hetgeen in deze verordening over de legpenningen en het ereteken is vermeld.
  2. Het college kan nadere richtlijnen vaststellen ten aanzien van het hanteren van eventuele criteria en de procedure van toekenning.

Artikel 9.

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening erepenningen Amstelveen 2000”.

Artikel 10.

  1. Deze verordening of delen daarvan treedt in werking op een nader door het college te bepalen tijdstip.
  2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen van de gemeente Nieuwer-Amstel, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Nieuwer-Amstel van 14 mei 1955.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2000


ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ VOORSTEL NUMMER 42, HERZIENING GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGENSTELSEL.

Artikel 3.

De zilveren legpenning wordt bij hoge uitzondering toegekend. Naast het ereburgerschap is het de meest hoge onderscheiding. De onderscheiding kan op diverse terreinen van de Amstelveense samenleving worden toegekend. Het zijn personen werkzaam in een of meer hooggekwalificeerde functies op diverse maatschappelijke terreinen in de gemeente Amstelveen met een breed maatschappelijk belang bij pensionering of jubileum. Het kunnen ook personen zijn die voor Amstelveen als woonplaats veel betekenen, omdat zij door uitzonderlijke prestaties aan de goede naam van de gemeente in binnen- en/of buitenland hebben bijgedragen.

Artikel 4.

De bronzen legpenning is de meest voorkomende onderscheiding die wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in een of meer maatschappelijke functies in de gemeente bij hun afscheid of jubileum of als bestuurslid of in een andere functie Amstelveense verenigingen of instellingen voor die vereniging of instelling van bijzondere betekening zijn geweest. Bij de afweging om al dan niet de bronzen legpenning toe te kennen zal naast de inhoud van verdienste ook de tijdsduur meegenomen worden. Aan de voorkant wordt niet een anciënniteitscriterium gehanteerd.

Artikel 5.

Het ereteken is met name bedoeld voor de vrijwilliger(s) die zich op bijzondere wijze onbezoldigd verdienstelijk heeft gemaakt voor de Amstelveense gemeenschap. De exclusiviteit van deze onderscheiding moet blijken uit het feit dat hij tijdens de nieuwjaarsreceptie of op een ander geschikt moment wordt uitgereikt. Van tevoren aangegeven criteria worden niet wenselijk geacht, omdat toekenning afhankelijk is van een aantal factoren, die op verschillende wijze gewogen kunnen worden. Wel zal duidelijk zijn, dat het om een bijzondere onderscheiding gaat, waarbij eventueel het predikaat “vrijwilliger van het jaar” kan worden toegekend.

Artikel 8.

Op dit moment wordt door een Amstelveense kunstenaar de zilveren en bronzen legpenning ontworpen. Tevens is een kunstenaar bezig met het ontwerpen van een kunstuiting en insigne ten behoeve van het ereteken voor vrijwilligers. Op basis hiervan zal het college ten aanzien van de vormgeving, uitvoering en afmeting van de legpenningen en het ereteken nader vastleggen. Daarnaast kan het in de praktijk wenselijk zijn nadere richtlijnen vast te stellen. Vooralsnog opteren wij om niet te strak met richtlijnen te werken.


1 In het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur en de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden zijn bij raadsbesluit van 31 mei 2006 enkele bepalingen in deze verordening en in de eventueel daarbij behorende toelichting gewijzigd bij de “Verordening tot wijziging van 52 verordeningen van de gemeente Amstelveen in het kader van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden en de Wet dualisering gemeentebestuur”. De wijzigingen betreffen technische aanpassingen van de tekst van de verordening en de eventueel daarbij behorende toelichting, te weten “gemeenteraad” wordt “raad”, “het college van burgemeester en wethouders” wordt “het college”, “burgemeester en wethouders” wordt “het college” en “het gemeentebestuur” wordt “het college” dan wel “de raad”. Deze wijzigingen treden in werking op 15 juni 2006.