No. 270

 

Wijziging tekst bijlage, als bedoeld in art. 4 van het Besluit Politie medaille

Amsterdam, 26 juli 1977

De Burgemeester van Amsterdam;

Overwegende, dat het gewenst is de tekst van de oorkonde, als bedoeld in art. 4 van het Besluit Politie medaille, te wijzigen;

Gezien het voorstel van de Hoofdcommissaris van Politie van 20 juli 1977, kenmerk B-17513;

B e s l u i t:

de bijlage, behorende bij het besluit van de Burgemeester van Amsterdam, no. 156, dd. 19 mei 1971, te vervangen door aangehecht exemplaar.

Afschrift van dit besluit zal worden gegeven aan de Hoofdcommissaris van Politie (5 stuks), aan de afdelingen Personeelszaken en aan de Gemeentelijke Accountantsdienst.

De Burgemeester voornoemd,

(get.) W. POLAK

Bijlage

GEMEENTE AMSTERDAM  De Burgemeester van Amsterdam verklaart,
  dat ................................................. (naam)
        ................................................. (rang)

  gedurende .... jaren met trouwe plichtsbe-
  trachting zijn/haar taak heeft vervuld.

  Als blijk van waardering voor deze dienst-
  vervulling verleent hij hem/haar de politie-
  medaille.

                             Amsterdam,

                             De Burgemeester,