No. 156

Instelling Politie-medaille

De Burgemeester van Amsterdam;

Gezien het voorstel van de Hoofdcommissaris van Politie van 1 april 1971, no. 56533 (no. 396/3 A.Z. 23-1971);

Overwegende, dat bij voortduring blijk gegeven dient te worden van de waardering voor 25- en 40-jarig dienstverband van de ambtenaren in de executieve werkzaamheden van de gemeentepolitie te Amsterdam;

Overwegende, dat van deze waardering in zodanige vorm moet blijken, dat dit ook zichtbaar moet kunnen zijn;

Gelet op artikel 5 van het Kledingvoorschrift gemeentepolitie 1968;

B e s l u i t:

Artikel 1. 1. Als huldeblijk voor langdurig dienstverband wordt een medaille met bijbehorend lint ingesteld.
  2. De medaille heeft de achtpuntige stervorm van het politie-embleem (Kledingvoorschrift gemeentepolitie 1968, art. 8-1), zij heeft een middellijn van 38 mm. Voor het 25-jar. ambtsjubileum wordt zij vervaardigd uit wit-zilverkleurig metaal; voor het 40-jar. ambtsjubileum wordt zij uit het zelfde metaal vervaardigd en in vergulde uitvoering uitgereikt.
  3.1. De voorzijde van de medaille vertoont binnen de achtpuntige ster een daarin uitgespaarde cirkelvormige ruimte. In deze ruimte bevindt zich de afbeelding van een wetboek, waarvoor een geheven ontbloot zwaard geplaatst is. Deze afbeelding is omgeven door smaragd (= groen)kleurig ge-emailleerde lauwertakken. Onder deze ruimte is een gebogen lint afgebeeld, waarop de spreuk: "VIGILAT UT QUIESCANT" is aangebracht. Het geheel is in relief uitgevoerd.
  3.2. De keerzijde van de medaille is vlak. Daarop worden aangebracht:
a. het wapen van Amsterdam in vereenvoudigde vorm, in sabel (= zwart) en keel (= rood) email uitgevoerd;
b. door middel van graveren: jaren en data, die het begin en eind van het 25-jarig dan wel 40-jarig dienstverband aangeven.
  3.3. De medaille wordt gedragen aan een 33 mm breed nassaublauw lint, waarop in het midden een verticale blauwgrijze baan ter breedte van 5 mm is aangebracht.
Het nassaublauw is gelijk aan de kleur van de uitmonsteringsbiezen, het blauwgrijs aan de kleur van de uniformjas van de gemeentepolitie.
  3.4. De medaille uitgereikt bij 25 jaar dienst is door middel van een ring aan het lint verbonden, de medaille uitgereikt bij 40 jaar dienst door middel van een goudkleurig metalen stedekroontje en een ring.
  3.5. De baton heeft dezelfde kleuren en breedte als het lint. Indien de medaille is uitgereikt voor 40 jaar dienst, wordt op de baton het getal "40", uitgevoerd in goudkleurige, metalen, arabische cijfers gedragen.
  3.6. De draagspeld (voor burgerkleding) heeft de vorm van een strikje; de vleugels zijn uitgevoerd in nassaublauw; de "lus" in blauwgrijze kleur.
  3.7. De draagspeld behordend bij de medaille, toegekend voor het 40-jarig ambtsjubileum vertoont het getal "40", in goudmetaalkleur, in elke vleugel van het strikje één cijfer.
Artikel 2. De politiemedaille wordt door mij toegekend aan hen, die zonder wezenlijke onderbreking gedurende een tijdvak van 25 (40) jaren hun werkzaamheden hebben verricht bij de Overheid en die op de dag van het einde van dit tijdvak in executieve politiedienst bij de gemeente Amsterdam werkzaam zijn.
Artikel 3. De medaille wordt uitgereikt op een wijze, waaruit de waardering voor de langdurige dienst van de begiftigde duidelijk blijkt.
Artikel 4. Bij de uitreiking van de medaille ontvangt de begiftigde tevens een (eenvoudige) oorkonde overeenkomstig de bijlage van dit besluit.
Artikel 5. Bij uitreiking van de medaille worden tevens uitgereikt een baton (uit lint vervaardigd) en een draagspeld (uit metaal vervaardigd).
Artikel 6. De kosten van de medaille met lint, baton en draagspeld, alsmede die van de oorkonde komen ten laste van de gemeentepolitie.
Artikel 7. Het is de begiftigde vergund de baton c.q. de medaille (in z.g. opgemaakte vorm) op de uniform te dragen; de draagspeld mag gedragen worden op de burger- c.q. werkkleding.
Eén en ander lijdt uitzondering, indien de dienstvoorschriften anders (zullen) bepalen.
Artikel 8. De medaille c.q. baton worden -- indien de drager met meer dan één medaille is begiftigd -- geplaatst na de door H.M. de Koningin dan wel door of vanwege de Rijksoverheid toegekende ordetekenen; echter vóór ordetekenen, toegekend door of vanwege buitenlandse mogendheden en/of medailles uitgereikt in verband met prestaties op menslievend-, cultureel- of sportgebied.
Artikel 9. Deze medaille zal worden genaamd: "Politie medaille".

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Politie medaille".
Het treedt in werking op 1 januari 1971.

Afschrift van dit besluit zal worden gegeven aan de Hoofdcommissaris van Politie (5 stuks), aan de afdelingen Algemen Zaken (3 stuks), Personeelszaken en aan de Gemeentelijke Accountantsdienst.

De Burgemeester voornoemd,

(get.) SAMKALDEN

Voor een eensluidend afschrift,
de Secretaris,

(get.) MORREN

Bijlage

GEMEENTE AMSTERDAMDe Burgemeester van Amsterdam verleent hierbij de Politie medaille
aan ................................................. (naam)
      ................................................. (rang)

ter gelegenheid van het gedurende     jaar verrichten van zijn/haar ambtsbezigheden.                           Amsterdam,

                           De Burgemeester,