Verordening

Reg.nr. 109921

De raad van de gemeente Amersfoort;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 1999, sector DAZ/ED (nr. B99055688);

overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor het toekennen van erepenningen aan personen die zich jegens de gemeente of de stedelijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

VERORDENING TOT REGELING VAN DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDING

Artikel 1 Erepenning als bijzondere onderscheiding

Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van bijzondere onderscheiding de erepenning der gemeente Amersfoort worden toegekend.

Artikel 2 Toekenning door burgemeester en wethouders

De toekenning van de erepenning geschiedt bij eenstemmig besluit van burgemeester en wethouders, welk besluit aan de raad wordt medegedeeld.

Artikel 3 Grond voor toekenning

De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezeten der gemeente, die zich jegens de gemeente of de stedelijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

Artikel 4

De erepenning kan eveneens worden toegekend aan al dan niet in deze gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, welke door haar werkzaamheid op enig terrein van het maatschappelijk leven der stad op uitzonderlijke wijze hebben voorzien in bepaalde maatschappelijke noden of behoeften.

Artikel 5 Uitvoering enz. Erepenning

1. De erepenning, die in zilver zal worden uitgevoerd, draagt aan de ene zijde een voorstelling van het gemeentewapen en aan de andere zijde een symbolische voorstelling met tekst.

2. De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de erepenning worden voor het overige door burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 6 Register van toekenningen

1. Burgemeester en wethouders houden van elke toekenning van de erepenning aantekening in een register, waarvan vorm en indeling door hen worden vastgesteld.
2. Van de inschrijving van de toekenning van een erepenning ontvangt de begiftigde een gewaarmerkt uittreksel uit het in het eerste lid bedoelde register.

Artikel 7 Uitreiking erepenning

Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze, waarop een erepenning aan de begiftigde wordt uitgereikt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 1999.

De secretaris, De burgemeester,  

PUBLICATIEDATUM: 30 juni 1999