G E M E E N T E
Ambt Montfort

DE RAAD

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2002

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

vast te stellen de "verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de verlening van de erepenning van de gemeente Ambt Montfort", zulks onder gelijktijdige intrekking van de "verordening ereburgerschap/erepenning gemeente Ambt Montfort", laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 24 maart 1994.

Artikel 1: Instelling

Ingesteld wordt de onderscheiding van het ereburgerschap van de gemeente Ambt Montfort en de verlening van de erepenning van de gemeente Ambt Montfort.

Artikel 2: Ereburgerschap en erepenning

De onderscheiding van het ereburgerschap van de gemeente met de daarbij behorende versierselen kan door burgemeester en wethouders worden toegekend als blijk van grote waardering en bijzondere erkentelijkheid aan ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente die zich jegens de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende en uitzonderlijke verdiensten hebben verworven.
De erepenning van de gemeente kan door burgemeester en wethouders worden verleend aan ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente die zich jegens de plaatselijke gemeenschap algemene erkende en buitengewone verdiensten hebben verworven.
Aan scheidende raadsleden welke ten minste een volle periode zitting hebben gehad in de raad wordt de erepenning van de gemeente verleend.

Artikel 3: Procedure besluitvorming

De burgemeester is belast met de voorbereiding van de besluitvorming betreffende de verlening van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente.
Van een in artikel 2 bedoeld besluit wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voorafgaande aan de uitreiking van de versierselen of erepenning mededeling gedaan aan de leden van de raad.

Artikel 4: Vormgeving versierselen en erepenning

De versierselen behorende bij de onderscheiding van het ereburgerschap bestaan uit:
Een penning van ronde vorm, vervaardigd van zilver, met een middellijn van ongeveer 45 mm en een dikte van ongeveer 3,5 mm. Deze vertoont aan de voorzijde, geëmailleerd in kleuren, het wapen van de gemeente. Aan de achterzijde wordt een inscriptie opgenomen vermeldend de naam van de begiftigde en de datum van toekenning. Als randschrift wordt opgenomen de vermelding "ereburgerschap Ambt Montfort".
Een gouden draagspeld met daarop het wapen van de gemeente.
Een oorkonde vermeldend de motieven op grond waarvan het ereburgerschap is toegekend.
De erepenning bestaat uit:
Een penning, rond van vorm, vervaardigd van zilver, met een middellijn van ongeveer 45 mm en een dikte van ongeveer 3,5 mm. Deze vertoont aan de voorzijde in reliëf het wapen van de gemeente. Aan de achterzijde wordt een inscriptie opgenomen vermeldend de naam van de begiftigde en de datum van toekenning. Als randschrift wordt opgenomen de vermelding "erepenning Ambt Montfort".
Een zilveren draagspeld met daarop het wapen van de gemeente.
Een oorkonde vermeldend de motieven op grond waarvan de erepenning is toegekend.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gegeven omstandigheden vorm en/of uitvoering van de versierselen nader te bepalen of aan te passen.

Artikel 5: Eigendom

De versierselen behorende bij het ereburgerschap en de erepenning worden na uitreiking eigendom van begiftigde.

Artikel 6: Gulden boek

Een afschrift van de oorkonde als vermeld in artikel 4 wordt opgenomen in het "Gulden Boek" van de gemeente.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De plv. secretaris (griffier), De voorzitter,