Gemeenteblad Nr. 188

  VERORDENING eretekenen der gemeente
Alkmaar.

Artikel 1

De eretekenen der gemeente Alkmaar bestaan uit:
a. het Gouden Stadszegel van Alkmaar;
b. de penning van verdienste, uitgevoerd in zilver, met bijbehorende oorkonde.

Artikel 2

Artikel 3

1. Burgemeester en wethouders bepalen het uiterlijk, de doorsnede, het gehalte aan edel metaal van de in artikel 1 bedoelde eretekenen en de tekst die in voorkomende gevallen op deze eretekenen wordt aangebracht.
2. In de bij de penning van verdienste behorende oorkonde worden vermeld de naam van de begunstigde, de reden van het toekennen van het ereteken en de datum waarop het ereteken of ter gelegenheid waarvan dit ereteken is uitgereikt.
Burgemeester en wethouders bepalen het uiterlijk en de tekst van deze oorkonde.
1. Het Gouden Stadszegel van Alkmaar kan worden toegekend als eerbetoon aan ingezetenen en niet-ingezetenen der gemeente.
2. De toekenning geschiedt door burgemeester en wethouders nadat de commissie algemene zaken omtrent de toekenning is gehoord.

Artikel 4

De penning van verdienste kan worden toegekend aan personen, die bij een overheidsinstelling, een vereniging of een andere organisatie, gevestigd te Alkmaar, gedurende een lange reeks van jaren een functie hebben bekleed, zich in enig opzicht verdienstelijk hebben gemaakt of een bijzondere prestatie hebben verricht, waardoor het toekennen van een ereteken gerechtvaardigd is.

Artikel 5

Het toekennen van de penning van verdienste geschiedt door burgemeester en wethouders ambtshalve of op voordracht van het bestuur van een vereniging, de organisatie of het hoofd van de instelling, waartoe de begunstigde behoort.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders kunnen, zonodig zonder opgave van redenen, een ereteken niet verlenen.
Degene die een voordracht daartoe heeft gedaan, wordt hiervan van kennis gesteld.

Artikel 7

1. De uitreiking van een ereteken geschiedt in het openbaar door een lid van het college van burgemeester en wethouders, tenzij de begunstigde heeft verklaard op een uitreiking in het openbaar geen prijs te stellen.
2. Van de toekenning van een ereteken wordt mededeling gedaan aan de plaatselijke pers.

Artikel 8

1. Elk uitgereikt ereteken wordt aangetekend in een register van eretekenen.
In dit register wordt vermeld de naam, het adres van de begunstigde, de datum van het besluit waarbij het ereteken is toegekend, de reden van toekenning, de datum van uitreiking en de aard van het eretekenen.
2. Van de bij de penning van verdienste behorende oorkonde wordt een kopie bewaard in het archief van de gemeente.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1979.
Zij kan worden aangehaald als "Verordening eretekenen der gemeente Alkmaar".

Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 november 1978, nr. 4.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 15 december 2003.

Gepubliceerd in het gemeenteblad op 16 december 2003.

Gepubliceerd in het Alkmaars Nieuwsblad op 22 december 2003.