Raadsbesluit 1971, nr. 49

  De raad der gemeente Abcoude;
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 1971, nr. 26;
  gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

  b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende verordening betreffende het instellen en toekennen van een erepenning der gemeente Abcoude.

  Artikel 1.

  Ingesteld wordt een erepenning der gemeente Abcoude.

  Artikel 2.

  De raad beslist tot toekenning van de erepenning.

  Artikel 3.

  Verlening van de erepenning geschiedt aan personen, die zich in zeer bijzondere mate jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt.

  Artikel 4

  De erepenning wordt vervaardigd uit zilver als een ronde medaille en heeft een middellijn van 50 mm. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen der gemeente Abcoude met het randschrift "Gemeente Abcoude Erepenning", terwijl de achterzijde gedekt is door een krans, waarbinnen een toepasselijke inscriptie.

  Artikel 5

  Bij de erepenning wordt een passende oorkonde gevoegd, waarvan de inhoud wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders.

  Artikel 6

  Burgemeester en wethouders houden van de toekenning register. Elke aantekening houdt de bijzonderheden in welke tot het toekennen hebben geleid.

 

  Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 1 april 1971.

      , secretaris.         , voorzitter.