Verordening Toekennen eremedaille gemeente Aalten

De raad der gemeente Aalten;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012;
gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de:
Verordening Toekenning eremedaille gemeente Aalten.

Artikel 1 Beschrijving eremedaille
De eremedaille is vervaardigd van zilver. Op de voorzijde van de eremedaille staat een afbeelding van het gemeentewapen en aan de andere zijde de tekst 'eremedaille gemeente Aalten' rond meelopend boven in de medaille, met in het midden de naam van de ontvanger en datum van uitreiking gegraveerd.

Artikel 2 Bevoegdheid toekennen eremedaille
Het college besluit, op advies van de daartoe ingestelde commissie, tot het toekennen van de eremedaille van de gemeente Aalten.

Artikel 3 Commissie van advies

 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt een commissie van advies in, die voorstellen doet met betrekking tot het toekennen van een eremedaille van de gemeente Aalten.
 2. De commissie bestaat uit zes leden:
  1. een voorzitter, de burgemeester van de gemeente Aalten;
  2. vier overige leden, waarvan één persoon per 'grote' kern / vestingstad en één vertegenwoordiger uit de buurtschappen:
   1 vertegenwoordiger uit Dinxperlo;
   1 vertegenwoordiger uit Aalten;
   1 vertegenwoordiger uit Bredevoort;
   1 vertegenwoordiger van alle gezamenlijke Aaltense buurtschappen.
   Ambtelijke ondersteuning wordt geleverd door het team BCOO, communicatie.
 3. De commissie kent geen plaatsvervangers.
 4. De leden van de commissie worden door het college voor vier jaren benoemd. Herbenoeming na deze periode is slechts eenmaal mogelijk.
 5. Als secretaris van de commissie fungeert een door het college aan te wijzen ambtenaar in dienst van de gemeente. De secretaris verzorgt de besluitenlijst van de vergadering. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de stukken die van de commissie uitgaan.
 6. De vergaderingen van de commissie zijn besloten en worden gehouden in een ruimte van het gemeentehuis.
 7. De commissie vergadert zo vaak de voorzitter of twee andere leden het nodig vinden op dag en uur door de voorzitter in overleg te bepalen.
 8. De commissie mag uitsluitend tot advisering overgaan als alle leden daarbij betrokken zijn.

Artikel 4 Toekenning eremedaille
De eremedaille wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel:

 1. Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen, die zich vanwege de gemeente of plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;
 2. Als onderscheiding aan personen die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Artikel 5 Uitreiking eremedaille

 1. De uitreiking van een toegekende eremedaille geschiedt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie of op een door het college te bepalen tijdstip.
 2. Bij de uitreiking wordt aan de begunstigde, als bewijs van de verleende onderscheiding, een oorkonde uitgereikt, waarvan het model door het college wordt bepaald.

Artikel 6 Register

 1. Van elke toekenning houdt het college aantekening in een register, dat de naam draagt "Ereboek van de gemeente Aalten".
 2. In dit register worden behalve de naam, datum en plaats van geboorte, en woonplaats van de begunstigde, ook vermeld de redenen, die tot de toekenning van de eremedaille hebben geleid.

Artikel 7 Vervallenverklaring

 1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de toegekende eremedaille, bedoeld in artikel 4, vervallen worden verklaard door het college.
 2. De commissie kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven, indien een geval van vervallenverklaring zich voordoet.
 3. Aan de begunstigde wordt hiervan mededeling gedaan. De begunstigde is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving, de hem of haar uitgereikte eremedaille met bijbehorende oorkonde aan het college terug te zenden.
 4. De vervallenverklaring wordt aangetekend in het ereboek van de gemeente.

Artikel 8 Rechten en verplichtingen
Aan de toekenning van de eremedaille kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden dan de in artikel 7 vermelde.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening ‘Toekennen eremedaille gemeente Aalten’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aalten in zijn openbare vergadering van 18 december 2012.

De voorzitter,     De griffier,    
G. Berghoef     M.A.J.B. Fiering