Verordening ereburgerschap en erepenning

Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 oktober 2006

Artikel 1
1. Aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen der gemeente, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend het ereburgerschap van de gemeente Aalburg.
2. Voorts kan aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen alsmede aan rechtspersonen die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, worden toegekend de erepenning van de gemeente Aalburg.

Artikel 2
1. Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Aalburg en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier hebben gediend.
2. De erepenning van de gemeente Aalburg kan worden toegekend als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband.

Artikel 3
1. De raad besluit op voorstel van burgemeester en wethouders tijdens een besloten raadsvergadering over het toekennen van het ereburgerschap.
2. Geen voorstel tot toekenning wordt aan de raad voorgelegd voordat daaromtrent de voorzitters van de fracties vertegenwoordigd in de raad tijdens een besloten vergadering of na schriftelijke consultatie zijn gehoord door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4
1. De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.
2. Deze bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5
Huldiging vanwege de toekenning van het ereburgerschap of de uitreiking van de erepenning geschiedt bij de viering van een jubilieum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 6
1. Aan het ereburgerschap is verbonden een gouden legpenning.
2. Bij de uitreiking wordt aan de ereburger tevens een oorkonde overhandigd waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van het ereburgerschap.

Artikel 7
1. De erepenning van de gemeente Aalburg voor personen is een zilveren legpenning.
2. De erepenning van de gemeente Aalburg voor rechtspersonen, ter gelegenheid van een jubileum is:
a. bij een 50-jarig jubileum: een bronzen penning
b. bij een 75-jarig jubileum: een verguld bronzen penning
c. bij een 100-jarig jubileum: een zilveren penning.

Artikel 8
1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluiten de begiftigde van het ereburgerschap vervallen te verklaren en de uitgereikte eerbewijzen terugvorderen.
2. Burgemeester en wethouders zijn indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd hun besluit tot toekenning van de erepenning van de gemeente Aalburg aan een begiftigde in te trekken.
3. Aan betrokkene wordt van het besluit bedoeld in het eerste of tweede lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 9
1. Van elke toekenning van het ereburgerschap of van de erepenning van de gemeente Aalburg wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register.
2. In het register worden mede vermeld de bijzonderheden, die geleid hebben tot de toekenning.
3. Bij vervallenverklaring van het ereburgerschap of intrekking van het besluit tot toekenning van de erepenning van de gemeente Aalburg geschiedt daarvan eveneens aantekening met vermelding van de beweegredenen, die daartoe aanleiding hebben gegeven.

Artikel 10
Aan de toekenning van het het ereburgerschap of van de erepenning van de gemeente Aalburg zijn geen andere rechten en verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

Artikel 11
1. Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening ereburgerschap en erepenning”.
2. Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 oktober 2006,

de griffier,         de voorzitter,