Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste / Militaire verenigingen -> Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront

Nationaal Katholiek Thuisfront

Het Katholiek Thuisfront werd op 29 september 1946 opgericht. Zij had als doel steun te verlenen aan de geestelijke verzorging van de militairen behorende tot de Nederlandse Strijdkrachten. Tijdens de politionele acties in Indonesi? en de repatri?ring van Nederlandse militairen en onderdanen uit dit land kende de organisatie een grote bloeiperiode. Na die tijd werd de belangstelling voor de organisatie minder. Om die reden werd de naam in 1950 veranderd in Nationaal Katholiek Thuisfront en volgden in 1951, 1975 en 1983 enige reorganisaties. Het Nationaal Katholiek Thuisfront is een Stichting en is tegenwoordig nog steeds actief.

Eremedaille

De eerste vermelding van een Eremedaille in de archieven van het Thuisfront zijn in de notulen van het Dagelijks Bestuur van woensdag 23 juli 1952. Zij lezen als volgt:
'Thuisfrontmedaille en speldje.
Het ontwerp hiervoor zal aan het H.B. worden voorgelegd. Bovendien zal een voordracht worden gedaan voor de medaille: Hr. J.A.J. Cramer te Amersfoort; de Hr. C.F.P. v.d. Assem te Tilburg; de Afdelingen Werkhoven, Elisabeth en Barbara te Haarlem, Oosterhout en Uden.
'

Vreemd genoeg word dit voorstel vastgesteld in de notulen van het Hoofdbestuur van zaterdag 22 (?) juli 1952 (een dag eerder dus):
'De door de Fa. Begeer te Voorschotten gemaakte ontwerpen worden met instemming goedgekeurd. Tevens worden de getallen van de bestellingen vastgesteld.
Het voorstel van het D.B. van hen die voor de Thuisfrontmedaille in aanmerking komen, wordt door het H.B. overgenomen. In totaal worden 6 medailles toegewezen.
'

Tevens wordt vastgesteld dat de toekenning van de medaille geschiedt door het Hoofdbestuur.

Eremedaille in brons van het Nationaal Katholiek ThuisfrontHet ontwerp is van de medailleur H. Wetselaar en is als volgt te omschrijven: Een ronde medaille met een middellijn van 30 millimeter en voorzien van oog en ring. De voorzijde van de medaille vertoont het baretembleem van een Legeraalmoezenier van het Nederlandse leger en het randschrift "NATIONAAL KATHOLIEK THUISFRONT".
De keerzijde vertoont het embleem van de Nederlandse Strijdkrachten: de samengevoegde emblemen van de Koninklijke Landmacht (de gaande Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel), de Koninklijke Luchtmacht (een naar links gaande adelaar) en de Koninklijke Marine (een onklaar anker met Koninklijke kroon). Dit embleem wordt gedragen door twee opwaarts geheven handen. Aan weerszijden hiervan is een lauwertak geplaatst. In het onderste deel van de medaille is een vlak stuk.

Naar het batonoverzicht

Het lint van de medaille is geel en wit, met in het midden een blauwe baan.

Nu het ontwerp is goedgekeurd wordt in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van 29 augustus 1952 en van 24 september 1952 vergaderd over aan wie de eerste medailles zullen worden uitgereikt. Hierbij wordt beide malen gesproken over een voorstel aan het Hoofdbestuur. Is men dan vergeten dat de eerste zes medailles al toegewezen zijn? Saillant detail is dat op de vergadering van 24 september de medailles blijkbaar zijn geleverd en aan het Dagelijks Bestuur getoond worden: 'algemeen wordt de uitvoering en de verzorging ervan correct gevonden'.

In latere notulen wordt meermaals opgemerkt dat de Thuisfrontmedaille zeer selectief wordt gegeven en dat de dragers van de medaille voor belangrijke Thuisfront-evenementen steeds worden uitgenodigd. Zo blijkt uit notulen dat dragers van de Eremedaille tevens aanwezig waren bij vergaderingen van het bestuur.

De Erespeld

Naast de Eremedaille werd in de vergadering van het Hoofdbestuur van 22 juli 1952 tevens een andere Thuisfrontonderscheiding ingesteld: de Erespeld. Ook hier citeer ik letterlijk uit de notulen:
'Ook het voorstel van het D.B. om tot een draagspeldje te komen, dat eveneens het karakter krijgt van een onderscheiding, wordt met instemming overgenomen. Dit speldje zal op grotere schaal worden verspreid, in tegenstelling tot de medaille, waarvan men een zeer beperkte uitreiking wenst.
Het Thuisfrontspeldje zal worden uitgereikt op gemotiveerde voordracht, ofwel eigener beweging door het Bestuur i.v.m. langdurige verdiensten ofwel een succesvol gevoerde actie.
Op voorstel van Burgem. Horsigh krijgt het D.B. volmacht de speldjes toe te wijzen
(...)'

Ontvangers van de Eremedaille

Onderstaande lijst is naar alle waarschijnlijkheid niet compleet:

 1. De heer C.F.P. v.d. Assem, te Tilburg, toegekend bij besluit van het Hoofdbestuur van 22 juli 1952
 2. De heer P. Oomen, te Oosterhout, toegekend bij besluit van het Hoofdbestuur van 22 juli 1952
 3. De heer A.A. Wassenaar, te Haarlem, toegekend bij besluit van het Hoofdbestuur van 22 juli 1952
 4. De heer J.A.J. Cramer, te Amersfoort, toegekend bij besluit van het Hoofdbestuur van 22 juli 1952
 5. De heer W.J. v.d. Elzen, te Uden, toegekend bij besluit van het Hoofdbestuur van 22 juli 1952
 6. De heer J. Hijman, te Werkhoven, toegekend bij besluit van het Hoofdbestuur van 22 juli 1952
 7. Mgr. H.J.J.M. van Straelen, hoofdaalmoezenier
 8. Mgr. J.F.M. de Sain, hoofdaalmoezenier
 9. De heer De Jong, te Eindhoven
 10. De heer B.J. Woutman, van de Volkskrant
 11. De heer A.A. Schilleman, hoofd- en dagelijks bestuurslid, 'voor zijn vele en langdurige diensten aan N.K.T. bewezen', uitgereikt op 26 februari 1955
 12. De heer mr. L.S. Hermans, 'voor zijn hardnekkige arbeid bij de opbouw van het Thuisfrontwerk in het Diocees Roermond'
 13. De heer W.Th.M. Ruygrok, te 's-Gravenhage, 'voor zijn algemene interesse en veelzijdige arbeid voor Katholiek Thuisfront'
 14. De heer F.N.B.M. Allard, rector van het St. Bartholomeuspension te Asten, 'ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest wegens zijn grote verdiensten voor Katholiek Thuisfront en zijn werk in het algemeen voor de militairen'
 15. J.B. van Croonenburg, luitenant-kolonel-aalmoezenier, geestelijk adviseur van het N.K.T., de eremedaille in goud, uitgereikt op 22 oktober 1955
 16. De heer G.J.J. Pama, afgetreden penningmeester, uitgereikt in 1955
 17. De heer R. Haarsma, te Amsterdam, uitgereikt in 1955
 18. Majoor-aalmoezenier G.F.H. Veldhuis, toegekend bij besluit van het Hoofdbestuur van 7 april 1956, 'ter gelegenheid van zijn 25-jarig Priesterjubileum en voor het vele werk dat de aalmoezenier voor het Thuisfront doet.'
 19. De heer D. M?ller, uitgereikt in 1956
 20. De heer Tom Bouws, uitgereikt in 1956
 21. De heer A.L. Niesten, uitgereikt in 1956
 22. De heer A.J.W. Kropman, notaris te Delft, de eremedaille in goud, uitgereikt in 1956
 23. De heer Mgr. mr. A. Diepenbrock PR, aftredend lid van het Hoofdbestuur, toegekend bij besluit van het Hoofdbestuur van 11 september 1957
 24. W.H. Arts, MSC, majoor-aalmoezenier, hoofdredacteur van het blad "SALVO", 'ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van "SALVO"'
 25. De heer B.W.J. Arts, 'bij het afscheid als Hoofdbestuurslid', uitgereikt op 16 maart 1963
 26. Jonkvrouw M.A.C.G. Bosch van Oud Amelisweerd, te Utrecht, toegekend bij besluit van het Dagelijk Bestuur d.d. 3 december 1963
 27. De heer Th. Fritschy, majoor-aalmoezenier, 'voor de vele verdiensten, welke de aalmoezenier voor Thuisfront heeft gehad', uitgereikt te Oisterwijk op 3 september 1965
 28. Mgr. R.H.M. Verhoeven, hoofdluchtmachtaalmoezenier
 29. De heer R.J.F. Staffhorst, aftredend lid van het Algemeen Bestuur, uitgereikt tijdens de vergadering van dit bestuur op 3 juni 1967
 30. Dr. L.A.M. Goossens, voorzitter van N.K.T., uitgereikt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 april 1974
 31. De heer Jongen, uitgereikt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 april 1974
 32. M.J. Doesburg, geestelijk adviseur van N.K.T., uitgereikt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 april 1974
 33. De heer van Lier, uitgereikt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 april 1974
 34. De heer A. Tops, uitgereikt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 april 1974
 35. De heer H.F. Kemper, uitgereikt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 april 1974
 36. De heer W.G.P. Essers, uitgereikt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 april 1974

In diverse notulen werden tevens andere dragers van de Eremedaille genoemd. Zij waren als drager aanwezig bij de vergaderingen van het Algemene Bestuur. Wanneer de onderscheiding is toegekend is mij echter niet duidelijk:

 1. A.A. Willekens
 2. P. Rutten

Een andere naam werd in de kranten gevonden, maar is nog niet bevestigd:

 1. Jacques Vijgen


Müller, E.H. (2022, decemebr). De Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront. In: Decorare, 48, p. 55-57.
Weiler, Jhr.ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 107 [2045]
Zonder auteur (2010). Archief Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront 1946-1992. Nijmegen: Katholiek Documentatie Centrum

Website Nationaal Katholiek Thuisfront