Home -> Medailles -> Politie -> Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998

Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998

Kort na de Tweede Wereldoorlog bestond de behoefte aan uitbreiding van het politie-apparaat, zonder daarvoor extra fulltime personeel aan te trekken. In 1946 werd in Amsterdam daartoe de Hulppolitie ingesteld. En in 1948 werden landelijk 2 reserve-politiediensten opgericht: de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeentepolitie. Beide diensten zouden tot 1994 bestaan. Bij de vorming van de regionale politiekorpsen werden zij opgeheven en het personeel werd ingedeeld bij de Vrijwillige Politie.

In 1998 bestond de Vrijwillige Politie dus vijftig jaar. Daar bij het veertigjarig bestaan van de Reserve Rijks- en Gemeentepolitie al de Herinneringsdraagspeld Reservepolitie 1948-1988 was ingesteld, vond de Landelijke Organisatie Politie Vrijwilligers (LOPV) het nu ook nodig voor dit jubileum een blijvende herinnering aan het personeel te geven.
In overleg met de Kanselarij der Nederlandse Orden werd besloten tot het instellen van een officieel draagbare herinneringsmedaille. Het ontwerp van deze herinneringsmedaille werd overgelaten aan G. Dumbar, welke tevens ontwerper is van de in 1993 ingestelde huisstijl van de Nederlandse politie.
De goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties kwam bij besluit van 26 mei 1995. De Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998 was een feit.

De medaille werd ingesteld "ter herinnering aan het 50-jarig jubileum in 1998 en als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers ten behoeve van de politie" en werd toegekend aan hen, die in 1998 bij de Vrijwillige Politie zaten en aan hen, die - hoewel geen lid van de Vrijwillige Politie - bijgedragen hebben aan de organisatie van het jubileum.

Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998Het is een ronde brons gepatineerde medaille met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont het logo van de Nederlandse politie: een wetboek met een springende granaat. Daaromheen de tekst "VRIJWILLIGE POLITIE".
De keerzijde is geheel vlak met, in reliëf, de data "1948" en "1998".

Naar het batonoverzicht

Het lint, 37 millimeter breed, is Nassau blauw met aan weerszijden 2 millimeter brede strepen van Nassau blauw, oker en wit.

Er zijn ongeveer 2500 medailles uitgereikt. Een namenlijst is gepubliceerd in het boek "Gouden Koorden - Reserve- en Vrijwillige Politie 1948-1998".


Literatuur

"Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998", Staatscourant van 26 februari 1999, nr. 40 / pag. 13
"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004
"Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1998", Staatscourant van 26 mei 1998, nr. 103 / pag. 6
"Gouden Koorden - Reserve- en Vrijwillige Politie 1948-1998", mr. J.P. Kruimel & drs. E.A.M. Vermathen, 2000.