Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Inhuldigingsmedaille 1948

Inhuldigingsmedaille 1948

Koningin Juliana werd op 6 september 1948 ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. Bij Koninklijk besluit no. 49 van 13 augustus 1948 (Nederlandse Staatscourant no. 160 van 18 augustus 1948) werd voor die gelegenheid een Inhuldigingsmedaille ingesteld. Deze medaille werd uitgereikt aan:

  1. hen, die daadwerkelijk aan de voorbereiding van de plechtige beëediging en inhuldiging hebben deelgenomen;
  2. hen, die een uitvoerende functie bij deze plechtigheid bekleedden;
  3. hen, die uit hoofde van hun ambt of functie een uitnodiging ontvingen om bij de inhuldiging aanwezig te zijn en wier persoon of positie het medebrengt, dat zij voor een medaille in aanmerking worden gebracht.

Inhuldigingsmedaille 1948Het is een zilveren medaille met een middellijn van 30,5 millimeter. De voorzijde vertoont de naar links gewende portretten van prinses Juliana en prins Bernhard. Rechts onder het portret van prinses Juliana staat in kleine kapitalen de afkorting "N.K.". Dit zijn de initialen van ontwerpster Nel Klaassen.
De keerzijde toont een gekroonde "J" met het randschrift "JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN". Tussen de "J" en het randschrift is in een halve cirkel te lezen: "INHULDIGING 6 SEPTEMBER 1948".
De medaille is vervaardigd bij 's Rijks Munt te Utrecht.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is donker oranje met aan weerszijden smalle banen rood, wit en blauw. De rode banen aan de buitenzijde. In het midden twee smalle banen Nassausch blauw. De twee Nassausch blauwe strepen staan voor de tweede Inhuldigingsmedaille (die van Wilhelmina had er één en die van Beatrix zou er drie krijgen).

Er zijn ongeveer 3.240 medailles uitgereikt. De complete lijst met decorandi is bij de Kanselarij der Nederlandse Orden in een register opgenomen.
Opgemerkt moet worden dat dit de eerste officiële herinneringsmedaille voor het Koninklijke Huis was: de overige medailles werden per hofbesluit ingesteld en kunnen dus als semi-officieel beschouwd worden.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 45.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 122.
Spaans Azn., M. & C.P. Mulder (2010). Wel Verdiend. Deel 11. Inhuldigingsmedaille 1948. 's-Gravenhage/Rotterdam: eigen uitgave. Thornit, P. (1984). The Royal Commemorative and Inauguration Medals of the Netherlands 1898-1980. Kopenhagen: Ordenshistorisk Selskab, p. 25-29.
Zuidema, A.C. et al. (2002). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 41-45.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 53-57.