Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles / Koninklijk Huis -> Inhuldigingsmedaille 1898

Inhuldigingsmedaille 1898

Ingesteld ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 6 september 1898. De medaille werd uitgereikt aan de leden van de hofhouding en de bedienden die zich voor of tijdens de inhuldiging hebben ingezet voor een goed verloop van de plechtigheden.

De medaille is blijkens een passage uit de memoires van dame du palais Jkvr. T. van Loon-Egidius uitgereikt voor 31 augustus 1898. Een passage uit de memoires:
"31 Augustus 1898
Hare Majesteit de Koningin in het wit gekleed met het grootkruis van den Willemsorde en H.M. de Koningin-Moeder met het grootkruis van den Nederlandschen Leeuw, kwamen de zaal binnen alwaar de geheele Hofhouding H.H.M.M. opwachtte, en spraken een ieder aan en namen onze gelukwenschen met deze dubbelen feestdag in ontvangst. Wij bedankten H.H.M.M. voor de ons toegezonden draagmedaille aan blauw en geel lint (die entre nous soit dit, heel lelijk is) maar natuurlijk toch op prijs gesteld moet worden.
Het is echter een ding dat geheel ongeschikt is op de japon van eene dame, en beter past op de livreirok van den lakei, die de medaille ook gekregen heeft.
"

De medaille is als volgt te omschrijven:

Inhuldigingsmedaille 1898Het is een bronzen medaille met een middellijn van 39 millimeter. De voorzijde vertoont de naar links gewende portretten van Koningin Wilhelmina en haar moeder, tot dan Koningin-regentes, Emma. Tussen het portret van Koningin Wilhelmina en de rand van de medaille valt de afkorting "J.H.P.W." te lezen. Deze staat voor Johan J.Ph. Wortman, de ontwerper van de voorzijde.
De keerzijde toont de symbolen van soevereiniteit (de scepters van gerechtigheid en macht, een koningskroon en een koningsappel) rustend op een bed van oranjetakken. Daarnaast is de tekst "WILHELMINA / KONINGIN DER NEDERLANDEN / EMMA / KONINGIN WEDUWE REGENTES / NOVEMBER 1890 - 31 AUGUSTUS 1898 / TER / HERINNERING" te lezen. Onder de oranjetakken staat de naam van de ontwerper van de achterzijde en fabricant van de gehele medaille: "BEGEER" (Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer).

Naar het batonoverzicht

Het lint, 37 millimeter breed, is verdeelt in drie gelijke banen oranje, Nassaus blauw en oranje.

Legpenning
Aan de hooggeplaatste vertegenwoordigers en gasten, die aanwezig waren bij de inhuldigingsplechtigheden, is een legpenning in goud, zilver of brons toegekend.
Legpenning 1898 in bronsDeze legpenning, met een middellijn van 60 millimeter, toont aan de voorzijde een naar links gewende beeltenis van de jonge Koningin Wilhelmina met het randschrift "WIHLEMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN". Rechts, ter hoogte van de nek, staat de naam van de ontwerper gegraveerd: "BART VAN HOVEN". De keerzijde toont Koningin Wilhelmina, in de Inhuldigingsmantel, die de hand van de Nederlandse Maagd schudt. Achter de Nederlandse Maagd is een leeuw afgebeeld. In een lager gelegen gedeelte onder aan de medaille is de tekst "INGEHULDIGD DEN 6. SEPTEMBER / 1898" te lezen. De Inhuldigingsmantel van de koningin valt gedeeltelijk over de letters "BE" van "SEPTEMBER". In de rand van de medaille is de naam van de producent te lezen: "BEGEER" (Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer).

Volgens opgave van het Koninklijk Huisarchief zijn de medailles in de volgende aantallen verleend:
Medaille Aan wie
Aantal
Draagmedaille Hovelingen en bediendes
400
Gouden Legpenning Koninklijke aanwezigen, Indische prinsen en ministers
25
Zilveren Legpenning   Hoge vertegenwoordigers, leden van het Comité voor Nationale Huldiging  
482
Bronzen Legpenning Vertegenwoordigers, officieren, vaandrigs, etc.
1.130


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 44.
Cleverens, R.W. (1981). Herinnering aan mevrouw Van Loon-Egidius. Dame du palais van H.M. Koningin Wilhelmina voor Amsterdam. Middelburg: eigen uitgave, p. 17.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 120-121.
Thornit, P. (1984). The Royal Commemorative and Inauguration Medals of the Netherlands 1898-1980. Kopenhagen: Ordenshistorisk Selskab, p. 1-7.
Zuidema, A.C. et al. (2002). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 17-21.
Zuidema, A.C. et al. (2013). Koninklijke Medailles. Amsterdam: Boom, p. 29-33.