Home -> Medailles -> Militaire Herinneringsmedailles -> Landmachtmedaille

Landmachtmedaille

Op 1 september 2002 is de Landmachtmedaille ingesteld. Dit is een onderscheiding en blijk van waardering voor langdurige operationele dienst. Al het actieve militair personeel dat gedurende een langere tijd heeft gediend bij een parate eenheid of staf, komt - onder bepaalde voorwaarden - in aanmerking voor de Landmachtmedaille.
De medaille wordt toegekend aan militair personeel in actieve dienst dat gedurende een langere periode operationele dienst heeft verricht bij parate eenheden of staven, in het bijzonder in het buitenland. Hierbij gelden de volgende voorwaarden en uitzonderingen:

Bij besluit van de minister van Defensie van 12 juni 2018, nummer BS 2018011768, zijn de toekenningscriteria aangepast. Deze luiden met ingang van 1 juli 2018:

 1. De Landmachtmedaille wordt toegekend aan de militair die op of na 1 september 2002 in werkelijke dienst is of was en die op of na 1 januari 2004 in totaal over tenminste 500 dagen een of meer van de volgende toelagen heeft genoten:
  1. de toelage, als bedoeld in artikel 6 van de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid in verband met deelname aan een oefening van langere duur dan een etmaal (oefentoelage);
  2. de toelage als bedoeld in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO).
 2. Voor de berekening van de 500 dagen als bedoeld in het eerste lid, wordt van ieder tijdvak voorafgaand aan 1 januari 2004 waarin gedurende tenminste 30 aaneengesloten dagen operationele dienst is verricht:
  1. bij of ten behoeve van het Commando Landstrijdkrachten; of
  2. bij een ander krijgsmachtdeel voor zover die dienst naar het oordeel van de Commandant Landstrijdkrachten vergelijkbaar is met deze operationele dienst, de helft van het aantal dagen in aanmerking genomen.
 3. Voor de berekening van de 500 dagen als bedoeld in het eerste lid, wordt een kalendermaand gelijkgesteld aan 15 dagen ten aanzien van de militair die is of was geplaatst bij de Dienst Speciale Interventies (DSI) en die aanspraak heeft of heeft gehad op de voor deze dienst vastgestelde maandtoelage.

De Landmachtmedaille kan op tevens op eigen verzoek worden toegekend aan de militair van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en van de Koninklijke Marechaussee, die op of na 18 januari 1985 in werkelijke dienst is of was en die voldoet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3, voor zover de toelagen zijn genoten in verband met diens inzet bij een eenheid der landmacht.

De medaille

De medaille is rond en vervaardigd van bronskleurig metaal. De voorzijde vertoont het westelijk halfrond met daarop het KL-embleem (een gekroond medaillon met de leeuw uit het rijkswapen), waarachter twee schuin gekruiste zwaarden, oprijzend uit de Atlantische Oceaan. De keerzijde vertoont het gebruikelijke Rijkswapen.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is groen tussen twee smalle banen van Nassau blauw, deze kleuren gescheiden door een smalle witte baan. De kleur Nassau blauw is de kleur van de Koninklijke Landmacht, wit symboliseert de vrede en groen symboliseert de vrijheid.


Bronnen

"Regeling tot wijziging van het Instellingsbesluit Landmachtmedaille", Staatscourant van 25 juni 2018, nr. 34853
"Instellingsbesluit Landmachtmedaille", Staatscourant van 24 oktober 2002, nr. 205 / pag. 10.

Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 54.