Home -> Medailles -> Trouwe dienst -> Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid

VrijwilligersmedailleIngesteld bij Koninklijk Besluit no. 288 van 14 juni 1958 als zijnde de Vrijwilligersmedaille. Bij Ministerieel Besluit van 2 februari 1998 (Staatsblad 68) werd deze geheel herzien en voorzien van zijn huidige benaming. De medaille wordt toegekend aan hen, die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid hebben verricht als vrijwilliger bij:

De medaille is uit brons vervaardigd en heeft een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont een van kantelen voorziene muur met een stralenbundel als achtergrond. Op de muur staan de woorden "PATRIAE SERVIRE LIBERTAS". Voor de muur kronkelt zich een slang.
Op de keerzijde is het Rijkswapen afgebeeld. De medaille is door middel van een ring verbonden aan het lint verbonden.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint is 33 millimeter breed. De kleur is groen met op op 1 millimeter afstand van de boorden een verticale oranje baan ter breedte van 2 millimeter. Daar er geen duidelijke beschrijving van de kleuren groen en oranje in het K.B. staan beschreven zijn er in het begin twee verschillende kleuren lint gebruikt. Het eerste type was donkergroen met geeloranje boorden. Het tweede, en huidige type, is meer gifgroen met donkeroranje boorden.

Jaarteken 'XXX'Aan hen die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig respectievelijk veertig jaren taken heeft verricht als vrijwilliger wordt een jaarteken toegekend, waarvan het laatst ontvangen jaarteken op het lint van de eerder ontvangen medaille wordt gedragen.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht


Literatuur

"Besluit van 3 oktober 2013, houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, teneinde de medaille ook te kunnen uitreiken aan vrijwilligers van USAR.NL", Staatsblad 2013, no. 375
"Besluit van 2 februari 1998, houdende regels met betrekking tot de toekenning van een medaille aan vrijwilligers die in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid verrichten (Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid)", Staatsblad 1998, no. 68
"Besluit van 14 juni 1958 tot instelling van een vrijwilligersmedaille en vaststelling van regelen terzake (Besluit Vrijwilligersmedaille)", Staatsblad 1958, no. 288

Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 31.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 115-116.
Schouls, L.C. (2015, december). De oorkonden van de Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid. In: Decorare, nummer 34, p. 19-20.