Terug naar Decorati
Terug naar de index

Zwaab - Zijlstra

Zwaab, Emanuël

Geboren te Amsterdam op 11 oktober 1915. Overleden ergens in Midden-Europa op 28 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 291 ; www.ogs.nl

Zwaan, M.M. de ("Martien")

Geboren te 's-Gravenhage op 8 maart 1918. Overleden te Winterswijk op 19 juni 2004.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 291 ; overlijdensadvertentie

Zwaans, C.L.J.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm

Bron: BL/BK blz. 291

Zwalf, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 3 september 1942
   Dienstplichtig soldaat

Bron: BL/BK blz. 291

Zwan, G.P. van der

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 20 april 1944 (2e toekenning)
   Korporaal-seiner der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine, bij de Onderzeedienst

Bron: BL/BK blz. 291

Zwan, Johannes Hendrik van der

Geboren te 's-Gravenhage op 26 juli 1918. Gesneuveld te Overschie op 14 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie, 3-II-Regiment Grenadiers

Bron: BL/BK blz. 237 ; www.ogs.nl

Zwan, Nicolaas van der ('Nico')

Geboren op 6 maart 1922
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 8 van 25 februari 1943
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (90506Z) der Koninklijke Marine

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping met een visschersvaartuig uit bezet Nederland, waarbij de vijandelijke vertrouwensman en enkele leden van de bemanning onschadelijk moesten worden gemaakt, waarna Engeland werd bereikt.

Zwan, Willem van der

Geboren te Scheveningen op 12 december 1897.
OMSD.2 (06-1940/10-1940), T/LtCdr (E) RNVR (28-10-1940)
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.2,DSC,S3945,AtlS*,AS*,IS,FGS,WM2+MID

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 7 september 1943
   Lieutenant-Commander, R.N.V.R., a/b van het m.s. 'Koningin Emma'

Distinguished Service Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 1 januari 1943
   Acting Temporary Lieutenant-Commander, R.N.V.R., a/b van het m.s. 'Koningin Emma'

Mentioned in Despatches (GB)
   Vermeld in de dagorder van 15 juni 1945
   Acting Temporary Lieutenant-Commander, R.N.V.R., a/b van het m.s. 'Koningin Emma'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 933 ; Koopv. blz. 4,33 ; De Vrije Stemmen, 23 augustus 1945, blz. 2

Zwanenburg, mr. J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 291

Zwanenburg, Lammert

Geboren te Oudehorne, gemeente Schoterland, op 22 juni 1894. Gefusilleerd te Kamp Westerbork op 19 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Landbouwer te Beilen

Bron: VZK blz. 160 ; www.ogs.nl

Zwart, Antoon

Bekende onderscheidingen: BL,DSM

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 16 april 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Volmatroos aan boord van het s.s. 'Pennland'

die als opvarende van het s.s. “PENNLAND”, dat in den avond van den 25sten April, 1941, tengevolge van herhaalde Duitsche luchtaanvallen tot zinken werd gebracht, zich uiterst moedig gedroeg wegens het zich op het snel zinkende schip tusschendeks te begeven, teneinde twee achtergebleven opvarenden te redden, waarbij de eenige toegang was het door een bom in het dek geslagen gat.

Distinguished Service Medal (GB)
   December 1941
   Uitgereikt door de Britse ambassadeur op het Binnenhof op 5 juni 1946
   Able Seaman, s.s. 'Pennland'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 637, 765, 809 ; BL/BK blz. 237 ; Koopv. blz. 5,40,52

Zwart, Cornelis

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 17 april 1941
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Delftdijk'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 254, 637 ; Koopv. blz. 14,28

Zwart, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 2 september 1942
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. mijnenveger 'Vikingbank'

Bron: BL/BK blz. 291

Zwartsenberg, Gijsbertus Jan Willem

Geboren te Rotterdam op 26 september 1917. Overleden te Haren op 24 juli 2003.
Legernummer 17.09.26.000 ; res-tltn.d.Inf. (01-02-1945), res-eltn. (10-03-1948), res-kapt. (01-04-1952).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.1,OV.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 9 op 10 Mei 1940 als commandant van het Grensdetachement Well (N. Limburg) van I-41 R.I. zich van Well met een motorrijder naar de Wellsche Hut aan de Nederlands-Duitse grens te begeven teneinde in de omgeving aldaar verkenningen te verrichten, daar bekend was dat in andere grensgebieden een alarmerende toestand over de grens was vastgesteld.
Voorts door, na aldaar de nodige maatregelen voor bewaking en alarmering te hebben getroffen, kort nadat hij op de commandopost was teruggekeerd en hij van zijn Bataljonscommandant bericht ontving dat de grens bij de Wellsche Hut was overschreden, de grensposten ingevolge zijn instructie opdracht te geven terug te trekken en deze grensposten bij Papenbeek af te wachten en hun verdere terugtocht vandaar mogelijk te maken door het vuur van de opdringende vijand tot zwijgen te brengen.
Tenslotte door, toen hij bemerkte dat het pontveer over de Maas, waarmede hij deze 27 militairen volgens instructie moest overzetten, aan de andere oever van de Maas was gezonken, na eerst door eigen troepen te zijn beschoten, de Maas op een ander punt over te zwemmen om een vlet, waarvan de bediening het niet aandurfde over te varen, op te halen, waarbij hij onder vuur uit de richting Well geraakte en na de vlet te hebben overgebracht, het detachement over de Maas te doen zetten.

Bron: BL/BK blz. 291 ; NRLL 1956 blz. 89 ; Overlijdensadvertentie

Zweeden, Cornelis Jacob van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Vermoedelijk ingetrokken bij K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 op het vliegveld Ypenburg een zwaren mitrailleur, waarvan de opstelling tengevolge van een bominslag onbruikbaar was geworden, uit te graven en opnieuw in stelling te brengen onder hevig vijandelijk vuur. Is gedurende den geheelen dag in stelling gebleven en heeft den vijand groote verliezen toegebracht.

Bron: BL/BK blz. 237 ; met dank aan de heer B. Keers

Zweers, P.H.

Derde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 3 juli 1945
   Tweede stuurman ter Koopvaardij

die als 2e stuurman en leider van den kanonniersploeg van het eenige, bij de landingen op het eiland Leyte betrokken, Nederlandsche m.s. “JANSSENS”, moedig optrad en van groote plichtsbetrachting blijk gaf bij het afweren van herhaalde en hevige luchtaanvallen tijdens deze landingen, mede tengevolge waarvan de lading behouden kon worden gelost en het schip voor ondergang werd behoed.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 205 ; K.P.M. blz. 325

Zweistra, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 14 januari 1943
   Sergeant-telegrafist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 19'

Bron: BL/BK blz. 291

Zwemmer, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 27 augustus 1941
   Matroos

omdat deze als leden der bemanning van het s.s. "SURINAME" dat den 23en Februari, 1941, te omstreeks 18.30 ure, door twee Duitsche bommenwerpers met brisantbommen en mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden zeer moedig optraden bij den afweer tegen de vliegtuigen, tengevolge waarvan de afgeworpen bommen alle hun doel misten en het schip voor ondergang werd behoed.

Bron: Meijer (1990), p. 291 ; met dank aan H.J. Huisman

Zwieten, T. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 5 oktober 1944
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Actinia'

Bron: BL/BK blz. 291

Zwolsman, Reinder

Overleden te Wassenaar op 1 februari 1988 (75 jaar oud).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 22 van 8 juli 1950
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 237 ; overlijdensadvertentie

Zijl, A.A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9B van 10 januari 1942
   Onderluitenant der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 291

Zijl, Carel Ernest van der

Geboren te Subang, Java, op 21 december 1912. Overleden te Serfaus, Oostenrijk, op 6 februari 1970.
OMSD.3 (28-08-1934), OMSD.2 (28-08-1936), OMSD.1 (16-08-1945), LTZ(T)1 (01-01-1949), KLTZ(T) (01-07-1953), KTZ(T) (16-08-1957), Sbn(T). (01-09-1961), pensioen 01-08-1964.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.1,OV.2,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 16 maart 1944
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 24'

Bron: BL/BK blz. 291 ; Wo.2341 ; T.1443 ; NKM 1968 blz. 342

Zijl, Eddie Leendert van der

Geboren te Soerabaja op 14 februari 1917. Geëxecuteerd te Antjol, Java, op 25 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Milicien der Koninklijke Marine

Bron: VOA blz. 81 (NB. geeft naam als Eddy Leendert van Zijl) ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van VOA)

Zijlema, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 291

Zijlmans, Adriaan

Geboren te Sigli, Nederlands-Indië, op 19 mei 1914. Overleden te Wassenaar op 8 augustus 1992.
Legernummer 141719005 ; tltn.d.Inf.KNIL (04-08-1935), eltn. (04-08-1938), kapt. (03-05-1946), kapt.d.Art. (15-10-1947), maj. (16-08-1952), ltkol. (21-04-1958 KB 17), e.o. 28-02-1963 KB 33.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.2,XXV,KLO.2,NOC,TMPT

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 76 van 13 mei 1948
   Kapitein van het Wapen der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Wegens:

Heeft zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw bij zijn onder zeer moeilijke omstandigheden optreden als commandant van een detachement der 2e Divisie Marechaussee in Februari n Maart 1942 ter Westkust van Atjeh.
Ter vervulling van zijn opdracht om ± 3000 vrouwen en kinderen voor het merendeel van inheemse militairen ter Westkust van Atjeh uit dit gebied te evacueren, heeft hij de daarvoor nodige actie op beleidvolle en onverschrokken wijze gevoerd, daarbij enige malen aan aanvallen van Atjesche benden met succes het hoofd biedende en op 19 Maart 1942 een grote bende Atjehers nabij Tapa Toean uiteenslaande. Tot de overgave aan de Japanners heeft hij deze vrouwen en kinderen op afdoende wijze beschermd tegen molestatie door Atjehse benden.

Bron: Maalderink blz. 249 ; KNIL blz. 66,96 ; NRLL 1956 blz. 193 (NB.: maakt geen melding van MWO.4!)

Zijlmans, H.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom
   1947
   Burger, woonachtig te Schijndel

Bron: Leidsche Courant, vrijdag 7 november 1947, blz. 1

Zijlstra, Jan Willem

Geboren te Malang, Java, op 27 december 1910. Overleden te "Ladang" House, nabij Berry, New South Wales, Australië, op 6 oktober 1965.
Legernummer 102417002 ; tltn.d.Inf.KNIL (31-07-1932), eltn. (31-07-1935), kapt. (27-05-1943), maj. (17-12-1949).
Bekende onderscheidingen: BK,E.1,OHK.3,OV.1,XV,KLO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 25 februari 1943
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als sectiecommandant op den 16den September 1942 bij Ossu (Portugeesch Timor) door oordeelkundig kiezen van, en vastberaden optreden in hinderlaag, aan eene overmachtige Japansche afdeeling verliezen toegebracht van 24 dooden en eenige voertuigen.

Bron: Hartman (2002), p. 80 ; Meijer (1990), p. 291 ; KNIL p. 94 ; www.medals.be

Zijlstra, Jilles

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Drachten

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 31